1. อุปสรรคในการปลูกมะเขือเทศเพือผลผลิตในหนาฝน การเติบโตของมะเขือเทศนันเปนไปไดยากในพืนทีเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงมรสุมในหนาฝนทีอากาศรอนชืน ดินทีมีนำขังบวกกับความเครียดจากโรคพืชทีมีมากขึนและอุณหภูมิทีสูงมักจะทำใหตนมะเขือเทศทีมีอายุนอยทีทำการยายปลูกตายจะมีผลผลิตลดลงอยางเหนไดชัด เนืองจากมะเขือเทศเป...