1. อุปสรรคในการปลูกมะเขือเทศเพือผลผลิตในหนาฝน การเติบโตของมะเขือเทศนันเปนไปไดยากในพืนทีเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงมรสุมในหนาฝนทีอากาศรอนชืน ดินทีมีนำขังบวกกับความเครียดจากโรคพืชทีมีมากขึนและอุณหภูมิทีสูงมักจะทำใหตนมะเขือเทศทีมีอายุนอยทีทำการยายปลูกตายจะมีผลผลิตลดลงอยางเหนไดชัด เนืองจากมะเขือเทศเป...
  2. 16-10-2020 Many of the world’s most important vegetable crops originate from the Solanaceae plant family, including tomato, eggplant, and peppers. This family also includes a host of lesser-known but locally important species, such as naranjilla (Solanum quitoense), tamarillo/tree tomato (S. betaceum), and...
  3. 31-08-2020 Download Asia Note #43 (PDF) Featured in this AN Mycorrhizal Fungi - Our Tiny Underground Allies Tomato Grafting in Southeast Asia: A Useful Technique for Rainy Season Production Recent Asia Note Links ECHO Upcoming Events Subscribe to ECHO Asia's YouTube Channel Ways to stay connected
  4. 31-08-2020 Featured in this AN Mycorrhizal Fungi - Our Tiny Underground Allies Tomato Grafting in Southeast Asia: A Useful Technique for Rainy Season Production
  5. 19-07-1994 Tomato plants grafted onto eggplant roots can tolerate flooding.
  6. Abstract HortScience 2007 Grafting of vegetable seedlings is a unique horticultural technology practiced for many years in East Asia to overcome issues associated with intensive cultivation using limited arable land. This technology was introduced to Europe and other countries in the late 20th...
  7. This 5-minute lightning talk is about a research project focused on grafting tomato seedlings in Honduras and Guatemala, called "Plántulas de Esperanza" or Seedlings of Hope. Speaking is James Nienhuis of the University of Wisconsin-Madison, during his presentation at the 2016 Horticulture...
  8. 18-01-2018
  9. 05-08-2018