นี้ Collection ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Introduction to IPM Workshop May 2022 1. 19-05-2022 This is an introductory overview of Integrated Pest Management as a management system and includes a summary ofprevention, cultural, physical, biological, and chemical controls.
 2. 19-05-2022 A quick overview of the different categories of common crop pests and diseases, and tools for identifying them.
 3. These are a few images from the Introduction to Integrated Pest Management, 19-20 May, 2022
 4. ทรัพยากรหลัก
  20-05-2022 The current global situation calls for a multi-pronged approach to pest management. To be widely applicable, this approach must provide farmers with options to control pests at various scales of production (from small farms to very large operations) with a diversity of resources. Integrated pest...
 5. ทรัพยากรหลัก
  07-04-2021 Insect feeding damageor other insect activity can look similar to many bacterial, fungal, or viral diseases or to plant nutrient deficiency symptoms. Before taking action against an assumed insect pest, verify that the symptoms you observe are not caused by a bacterial, viral, or fungal...
 6. This article is from ECHO Asia Note #7 ภาษาไทยอยูระหวางการแปล จะดำเนินการอัพโหลดเรวๆ นีคะ
 7. 01-09-2021 [บรรณาธิการ: ปัจจุบันมีอุปกรณเตาเผาถานไบโอชารอยูหลากหลายรูปแบบ ตามขนาดและวัตถุประสงคของการใชงาน รูปแบบของเตาในบทความนีกลายเปนทีชืนชอบสำหรับเจาหนาทีศูนยการเรียนรู เอคโค เอเชีย เนืองจากมีความสามารถในการผลิตวัสดุทีถูกแยกสลายดวยความรอนและนำสมควันไมไดเปนปริมาณมากในเวลาเดียวกัน รูปแบบอุปกรณนีคิดคนขึ...

More Related Resources

หนังสือ

Find books about Introduction to Integrated Pest Management Workshop May 2022

ภูมิภาค

Asia