1. အဓိက အရင်းအမြစ် 1993-06-01 During the course of each year a number of individuals working in community development spend some days studying and planning at ECHO. In reality their felt need is not so much for a bit more knowledge (study), but for a project plan for how they are going to proceed to help local farmers. A...
  2. 2020-03-13 This article is from ECHO Asia Note # 41. With a new decade upon us, the ECHO Asia team is pleased to highlight the next chapter in its engagement with the Asia regional network. Many of you are well aware of the goings on of ECHO Asia, but for some it may come as news that we have launched a new...
  3. 2013-10-20
  4. 2015-04-28 YAS ၏ စီမံကိနးမနနေဂျာများဖြစကြသည ဟာမကစယာနှင အနသိုနီတိုသည မစစတာ ကပစနာဒီ၊ မစစကပစနာဒီတိုနှငအတူ ထိုငးနိုငငံ၌ ပြုလုပခဲသော ခုနှစ ECHO အာရှစိုကပျိုးရေးနှင လူမှုအသိုငးအဝိုငး ဖွံဖြိုးတိုးတကရေးညီလာခံသို တကရောကခဲကြသည။ ၎ငးတို၏ ရညရွယချကမှာ ၎ငးတို ကဲသို ဆောငရွကနေသည အခြားသော ပုဂဂိုလများ၊ အဖွဲအစညးများနှင ချိတဆက...
  5. 2015-11-18 CEFA, or the Center for Experimentation and Formation in Agriculture, is a teaching and research agriculture center where almost 150 acres have been planted in various kinds of fruit trees, improved varieties of beans, corn, cassava, and other field crops. The farm also features new methods of...
  6. 1993-03-19 During the course of each year a number of individuals working in community development spend some days studying and planning at ECHO. In reality their felt need is not so much for a bit more knowledge (study), but for a project plan for how they are going to help local farmers. A number of such...
  7. 2017-11-15