ဤအရာ Collection သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Español (es), Kiswahili (sw), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

A wide variety of plants can be used as pasture and forage crops in the tropics.  Of these, a few are particularly important due to their wide adaptability, ease of growth, high yield potential, and high nutritional value. Most of these are either grasses or legumes. The majority of the grasses herein are highly suitable for permanent pastures, although a few are usually cut and carried to the animals. Unfortunately, there are few legume and grass combinations that are compatible in pastures of the tropics; however, we do have several legumes suitable for mixed pastures and are eager to hear how they grow in various areas. An ECHO Technical Note on Forages is available. 1. The exact origin of this crop is not known but it is commonly grown from southern Texas south to Peru. It was named “Siratro” and first hybridized in the early 1960’s.
 2. 2017-03-30 Making Silage in Vichada Tech Note Spotlight: Biosand Water Filter Echoes from our Network: Member Highlight Adria and Job From ECHO's Technical Respose Team: Appropriate forage crops for clay soils From ECHO's Seed Bank: Forage peanut
 3. 1984-01-19 Leucaena leucocephala ("koa haole"-Hawaii; ipil ipil - Phillipines) is a fast-growing, leguminous tree that can be used for reforestation, for firewood, and as a forage crop that can equal alfalfa in nutritional value. There are three basic types of leucaena trees: Hawaiian, Salvador, and Peru....
 4. အဓိက အရင်းအမြစ် 1993-04-01 If the small farm is to be a permanent source of food for its owners, it must be managed in a sound fashion that provides a constant source of nutrients, fuel, construction materials, etc. without damage to the land or its productive capacity. Forage crops are important to the small farm as one...
 5. 2002-01-01 This simple forage cutter provides a mechanism to chop tough grasses or other forages to make them more palatable and digestible for livestock. This results in more efficient food conversion for animals and reduced wastage. It can also be used to chop materials for compost, silage, vermiculture,...
 6. အပူပိုငးဒေသများတွင စားကျကမြကခငးများနှင အရိပရပငများအဖြစ စိုကပျိုးနိုငသော အပငများစွာရှိသည။ ၎ငးတိုအနက အချိုမှာ နေရာမရွေးစိုကရလွယခြငး၊ အထွကနှုနးမြငမားနိုငသော အလားအလာရှိခြငး၊ အာဟာရပြညဝခြငးတိုကြောင အလွနအရေးပါသည။ အများစုမှာ မြကများနှင ပဲအမျိုးမျိုးတိုဖြစသည။ ဤနေရာတွင ထညသွငးထားသော မြကအများစုသည အမြဲတမ...
 7. 1996-10-19
 8. 2015-08-01 Invasive alien species (often IAS in the literature) are those species introduced to an area outside their normal or native range, either purposefully or by accident, whose colonization causes significant harm. The species may become weeds, pests or pathogens, affecting both human interests and...
 9. Abstract, 2016,Soil Use and Management Autumn maize intercropped with tropical forages can raise the amount of crop residues and improve nutrient cycling, favoring subsequent soybean crop. The objective of this study was to evaluate the effect of forms of implementation of intercropping of...
 10. 2015-02-15 In its simplest definition a forage is any plant material grazed or fed to livestock. However, a more specific definition that’s presented in this article focuses on plants (grasses and legumes) that are planted specifically to provide superior feed benefits to livestock due to: 1) higher protein...
 11. Abstract, Ambio, 2015 The increased use of grain-based feed for livestock during the last two decades has contributed, along with other factors, to a rise in grain prices that has reduced human food security. This circumstance argues for feeding more forages to livestock, particularly in the...
 12. The approach taken by this reader-friendly text is the application to practice scientific principles. All aspects of production and utilization are dealt with, including trends in extensification, forage legume use and nature conservation. The title is aimed at grassland farmers, extension...
 13. Abstract, 1998, Food and Fertilizer Technology Center Increasing population growth and limited resources present a challenge to the development of Asia, especially in the impoverished uplands. The people living in the slopelands of Asia are generally plagued by poverty and constant soil erosion,...
 14. Common names Tef, teff, Williams lovegrass, Abyssinian lovegrass, annual bunch grass [English]; teff, tef [French, Spanish, Portuguese, Indonesian]; mtefi [Swahili]; ጤፍ [Amharic]; 苔麸 [Chinese]; בן-חילף טף [Hebrew]; テフ [Japanese]; Теф, Тефф [Russian] Description Tef (Eragrostis tef(Zuccagni)...
 15. Abstract, African Journal of Range and Forage Science, 2015 Demand for animal products is growing faster than for any other agricultural product. As a result, pressure for greater output from cultivated pastures is expected to increase. Assuming cultivated pasture area will decrease with land...
 16. TheInternational Grassland Congresspromotes interchange of information on all aspects of natural and cultivated grasslands and forage crops for the benefit of mankind, including sustained development, food production and the maintenance of biodiversity. International Congresses are held every...
 17. Access Agriculture Training Video Mix legumes and grasses to improve the soil fertility, and the nutritional value of the feed. It also improves the yields of the potatoes that you plant next. If you are not able to irrigate, plant the fodder at the beginning of the rains. The mix should include...
 18. 1992 CARDI In recent years, many farmers throughout the Caribbean area have established forage banks and interest in the technique continues to grow.
 19. 2019-01-01 *Available as Download Only The book "Quality and Production of Forage" is intended to keep readers updated on the developments occurring in this field. As it is apparent that livestock animals are important throughout the world because of the meat, milk and egg they produce, knowledge about the...
 20. 2017-01-01 The Special Issue to provide a forum for contemporary studies of the genetics, genomics and phenomics of productivity traits in forage and bioenergy grasses, along with the application of such data to breeding practices and cultivar development. *Available as Download Only MDPI Book Link...
 21. Recognizing the importance of a clear consensus of terms and their definitions used in grazing lands,The Forage and Grazing Lands Terminology Committeewas formed in 1989 through the American Forage and Grassland Council.Terminology for Grazing Lands and Grazing Animals,published in 1991,...
 22. Agriculture2022,12(2), 279;https://doi.org/10.3390/agriculture12020279 Published: 16 February 2022 Abstract Tangolagrass (Brachiaria arrectaBrachiaria mutica) is a stoloniferous warm-season grass considered as an alternative to forming permanent grasslands in waterlogged tropical regions....

အခြားရလဒ်များရှာနေပါသလား။

Search ECHOcommunity for more resources about Pasture and Forage Crops