ဤအရာ Collection သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Custom Collection created by JC for Cameroun.   1. 2021-09-01 [အယဒီတာမှတချက - လကရှိအချိနတွငဘိုငအိုချာမီးဖိုပုံစံများစွာရှိပါသည၊၎ငးတိုကိုအတိုငးအတာအမျိုးမျိုးနှင နောကဆုံးထိအသုံးပြုရနရညရွယ၍ပြုလုပကြသည။အထူးစီစဥထားသညဤဒီဇိုငးသညအီးစီအိပချအိုအာရှလယယာနထမးများ၏အနှစသကဆုံးဒီဇိုငးဖြစသည၊အကြောငးမှာ၎ငးတွငပိုမိုများပြားသည ပိုငရိုလိုကပစစညး(ဘိုငအို မတစကဲသိုသော အောဂဲနစပစစည...
  2. 2018-01-20 This collection aims to provide a reference for policy makers and practitioners working in areas related to bioenergy in rural areas of sub-Saharan Africa. This encompasses those in the energy, agriculture, forestry, environment, finance and business sectors, among others, who are searching for...
  3. 2019-02-13 Session: The productivity of garden land depends on soil fertility, water and climate. Compost is an excellent resource to increase water holding capacity in the first place and to provide nutrients to the soil. Recent trends have introduced other techniques and key words for organic farming...
  4. Biochar is the carbonaceous solid product of biomass pyrolysis which can be used as chemical feedstock for various purposes such as energy production, and adsorption of pollutants. In particular, application of biochar to the soil is gaining greater interests, which can reduce fertilizer...
  5. Brad Ward at ECHO Fort Myers, Florida talks about the process of making biochar. Produced by : Robert Fulop Published on Jan 18, 2015
  6. 2017-05-23 An introduction on how to make biochar.
  7. 2017-05-23 An introduction to biochar What it is What it does How to use it!
  8. 2017-10-05 This workshop will explore biochar and how Warm Heart has been researching, experimenting, creating, and promoting biochar in northern Thailand and some of the lessons learned through the years.
  9. အဓိက အရင်းအမြစ် 2015-07-23 Climate change will have a huge impact on the world’s poorest people. Crop yields have already gone down in the tropics and are projected to drop by 15-30% by 2080 in Africa, South Asia, and Central America (Hoffman 2013). Some countries could reach a 50% loss of agricultural productivity; in...
  10. အဓိက အရင်းအမြစ် 2013-06-01 Rick Burnette wrote an article for Issue 7(July 2010) of ECHO Asia Notes, titled “Charcoal Production in 200-Liter Horizontal Drum Kilns.” My article takes the charring process a step further by exploring the rapidly re-emerging world of biochar. Biochar is a form of charcoal, produced through...

အခြားရလဒ်များရှာနေပါသလား။

Search ECHOcommunity for more resources about JCC-Biochar


More Related Resources

စာအုပ်များ

Find books about JCC-Biochar

Related Topics

တက်(ဂ)(Tagged)များ

JCC

Collections