1. 2021-09-01 [အယဒီတာမှတချက - လကရှိအချိနတွငဘိုငအိုချာမီးဖိုပုံစံများစွာရှိပါသည၊၎ငးတိုကိုအတိုငးအတာအမျိုးမျိုးနှင နောကဆုံးထိအသုံးပြုရနရညရွယ၍ပြုလုပကြသည။အထူးစီစဥထားသညဤဒီဇိုငးသညအီးစီအိပချအိုအာရှလယယာနထမးများ၏အနှစသကဆုံးဒီဇိုငးဖြစသည၊အကြောငးမှာ၎ငးတွငပိုမိုများပြားသည ပိုငရိုလိုကပစစညး(ဘိုငအို မတစကဲသိုသော အောဂဲနစပစစည...
  2. 2013-08-01 Prakrit Khamduangdao was looking for an alternative to agricultural chemicals to control pests in his vegetable farm. However, he was not completely satisfied with various botanical pest control measures being promoted in northern Thailand. He reports that even though certain natural insect...
  3. Abstract, Open Access chapter, 2018 Pyroligneous acid also called wood vinegar is an aqueous liquid produced from pyrolysis of lignocellulose waste and biomass. In general, the pyrolysis types are classified base on heating rate mainly either fast or slow pyrolysis. The characteristic and...
  4. This article is from ECHO Asia Note #7 Prakrit Khamduangdao was looking for an alternative to agriculturalchemicals to control pests in his vegetable farm. However, he was notcompletely satisfied with various botanical pest control measures beingpromoted in northern Thailand. He reports that even...