នេះ Collection មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Introduction to IPM Workshop May 2022  1. 19 ឧសភា 2022 This is an introductory overview of Integrated Pest Management as a management system and includes a summary ofprevention, cultural, physical, biological, and chemical controls.
  2. 19 ឧសភា 2022 A quick overview of the different categories of common crop pests and diseases, and tools for identifying them.
  3. These are a few images from the Introduction to Integrated Pest Management, 19-20 May, 2022
  4. ធនធានសំខាន់ 20 ឧសភា 2022 The current global situation calls for a multi-pronged approach to pest management. To be widely applicable, this approach must provide farmers with options to control pests at various scales of production (from small farms to very large operations) with a diversity of resources. Integrated pest...
  5. ធនធានសំខាន់ 07 មេសា 2021 Insect feeding damageor other insect activity can look similar to many bacterial, fungal, or viral diseases or to plant nutrient deficiency symptoms. Before taking action against an assumed insect pest, verify that the symptoms you observe are not caused by a bacterial, viral, or fungal...
  6. This article is from ECHO Asia Note #7 Prakrit Khamduangdao was looking for an alternative to agriculturalchemicals to control pests in his vegetable farm. However, he was notcompletely satisfied with various botanical pest control measures beingpromoted in northern Thailand. He reports that even...
  7. 01 កញ្ញា 2021 [កំណតតរារបសអនកនិពនធ៖មានការរចនាឧបករណផលិតជីវធយូងជាចរើនដែលកំពុងមាននាពេលបចចុបបនននេះ ដែលមានបំណងសមរាបកមរិតផសេងៗ និងការបរើបរាសចុងករោយនៅកនុងផនតគំនិត។ ការរចនាពិសេសនេះ បានកលាយជាចំណូលចិតតរបសបុគគលិកកសិដឋានអេកូអាសីសមរាបសមតថភាពរបសវា កនុងការបំបែកសុះបានលអតាមរយៈការដុតកំដៅនៅសីតុណហភាពខពស កនុងបរិមាណដចរើន និងទឹកខ...

កំពុងស្វែងរកលទ្ធផលបន្ថែមទៀតឬ?

Search ECHOcommunity for more resources about Introduction to Integrated Pest Management Workshop May 2022