1. 01 មករា 2010 A friendly, informative, inspiring and break-through reference guide for anyone interested in biochar or concerned about environmental issues.This book has contributions from 18 biochar experts and authors You'll Discover Ancient Solutions to Modern Problems How to Produce Biochar How to Test...
  2. This quick video demonstrates loading and lighting a Biochar TLUD (Top Lit UpDraft) system. This video was captured at the ECHO Asia Small Farm Resource Center on 22 October 2021
  3. 20 មករា 2014 21st Annual ECHOAgricultural Conference Publisher[United States] : ECHO, [2014] Media:DVD Summary:Speakers will share practical solutions to agricultural challenges, personal experiences and strategies for improving the lives of millions who daily face the threat of starvation. The event offers...
  4. This collection contains resources and photos from the ECHO AsiaBiosand Water Filtration Workshops on 15 October and 22 October2021
  5. This collection contains resources and photos from the ECHO AsiaBiochar Workshops on 17 and 23 September 2021
  6. 15 កញ្ញា 2021 Featured in this AN Establishing a Scaled-Up Black Soldier Fly System An Innovative 'Do-All' Biochar Burner Design ECHOcommunity Conversations Upcoming Events In Case You Missed Past Asia Notes Call for Articles & Insights
  7. 15 កញ្ញា 2021 [Editor’s Note: There are many biochar burner designs currently in existence, intended for various scales and end uses in mind. This particular design has becomea favorite of the ECHO Asia farm staff, for its ability to produce larger quantities of pyrolyzed material and wood vinegar at the same...
  8. 17 កញ្ញា 2021
  9. ធនធានសំខាន់ 01 មិថុនា 2013 Rick Burnette wrote an article for Issue 7(July 2010) of ECHO Asia Notes, titled “Charcoal Production in 200-Liter Horizontal Drum Kilns.” My article takes the charring process a step further by exploring the rapidly re-emerging world of biochar. Biochar is a form of charcoal, produced through...
  10. 15 ឧសភា 2018 This article is from ECHO Asia Note # 35. រឿងមួយដែលលអបំផុត ដែលអនកអាចធវើបានដើមបីបំពេញកសិដឋាន ឬសួនចបារបរកបដោយនិរនតរភាពរបសអនកនោះ គឺតរូវធវើវាឱយមានតុលយភាពជាមួយនឹងផនែកចិញចឹមសតវដតូចមួយ។ ភាពចមរុះគនានៃការចិញចឹមសតវគឺជាមូលដឋានគរឹះលេខ កនុងសៀវភៅរបសខញុំ ឈមោះកសិកមមបរកបដោយនិរនតរភាពនៅតំបនតរូពិក។ បរសិនបើអ...