នេះ Collection មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es), Kiswahili (sw), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 1. This article is from ECHO Asia Note # 31. អសចកតីអតើម ភាពអសថារយននពហុរំោយអាហារ (គកពឹះ) របសសតវទំារដអៀងអាចមានទគមងដគចីន ឃដលវាបានឃគបគបួលដៅតាមតគមូវការអាហារូបតាមភ។ សតវទំារដអៀងមាន គមាមដរីងមួយូ គកចកឃបកជាពីរ មានដរីងបួន ជាគបដភទសតវចតុបាតទំារដអៀងននគបដភទរងរុយមីណានតា (Ruminantia) (ដៅកនុងគបដភទ អាតយូោកទីឡា...
 2. 15 កុម្ភៈ 2015 In its simplest definition a forage is any plant material grazed or fed to livestock. However, a more specific definition that’s presented in this article focuses on plants (grasses and legumes) that are planted specifically to provide superior feed benefits to livestock due to: 1) higher protein...
 3. 20 កក្កដា 2008 This method is designed to allow crops to be grown even onsteep hillsides with minimal erosion while at the same timeincreasing soil fertility and providing fodder for livestock.Rather than controlling erosion with rock terraces or ditches, SALT relies on rows of vegetation.
 4. 20 កក្កដា 2002 Digestion occurs when complex materials found in feed are broken down into small fragments that can be absorbed into an animal’s system and then used for growth, maintenance, reproduction and other functions. In ruminants (cows, sheep, goats, deer, etc.) digestion begins when food passes through...
 5. 20 មេសា 2014 Comfrey is a unique perennial plant that requires minimal maintenance after planting and that can give high, sustained yields of nutrient-rich leaves for use as fertilizer, animal feed and more. It is high in potassium (K) and other micronutrients, and seems to improve fruiting and disease...
 6. Abstract,Small Ruminant Research, 2015 The sustainable use of the tropical deciduous forest (TDF) during co-grazing of sheep and goats is a complex paradigm. To unveil the latter, an important step is to identify which plants of the TDF are consumed by different ruminant species. Such information...
 7. Common names Mango [English]; mangue, manguier [French]; mango, melocoton de los tropicos [Spanish]; mangueira, manga [Portuguese]; veselperske [Afrikaans]; mangga [Indonesian]; cambe [Somali]; mwembe [Swahili]; xoài [Vietnamese]; مانجو شائع [Arabic]; 芒果 [Chinese]; μάνγκο [Greek];מנגו [Hebrew];...
 8. Quality supplementation of roughage-based cattle diets is recommended to improve the animals’ production in tropical regions. We tested the effects of two widely suggested high-quality low-cost feed supplements on feed intake, nutrient utilization and enteric methane emissions of growing female...
 9. Processes The worms are harvested using several different methods. Organic material (grass, etc.) can be layed on the ground and the worms come out of the ground and lay under the organic material which can then be rotated and the worms can be collected. Soil that are rich in worms can be...
 10. Abstract, PlosOne, 2019 The aim of this study was to describe energy partitioning in dairy crossbreed bulls fed tropical forage-based diets supplemented with different additives. Twenty F1 crossbred bulls (Holstein x Gyr) with initial and final live weight (LW) averages of 190 17 and 275 20 kg...
 11. 31 ធ្នូ 1996 Nitrogen metabolism has been extensively studied in animals fed at a level adequate to maintain moderate or high levels of production. Much less attention has been given to events in the digestive tract of animals struggling to maintain some productivity or in some instances having difficulty...
 12. The Tropical Forages websiteis a collaborative effort between CSIRO Sustainable Ecosystems, Department of Primary Industries & Fisheries (Qld), Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) and the International Livestock Research Institute (ILRI). The website is designed to enable...
 13. Listed by scientific names
 14. Where highly labour-intensive cut-and-carry feeding is practiced, forage can be the most expensive input to animal production. Practical feeding strategies that help to raise profits by supplementing forage with rice bran are described and a use proposed for forage rejected by animals given...
 15. The primary concern of this expert consultation is the assessment of the potential levels of animal production that can be achieved on feeds for ruminants that are available in the tropics. Online BookAvailable
 16. Abstract, 1998, Food and Fertilizer Technology Center Increasing population growth and limited resources present a challenge to the development of Asia, especially in the impoverished uplands. The people living in the slopelands of Asia are generally plagued by poverty and constant soil erosion,...
 17. 01 មករា 2004 Notebooks, various paged sections, illustrated, photos
 18. 01 មករា 1988 The Ruminant Animal represents a compilation of up-to-date information on major topics related to nutrient requirements and nutrient metaboism. You will note that each chapter has been newly illustrated and assimilates recent research citations.
 19. 01 មករា 1987 The Feeding of Ruminants: Principles and Practice is a completely new book written expecially for practical people involved in an essential principles of feeding in a language which is readily understoodby all.
 20. 01 មករា 1986 In preparing this guide, we have drawn upon scientific knowledge and practical experience to create a document composed of a series of concepts that are organized as they might be approached by localfarmers. We have attempted to focus upon many experienced-based concepts and to present them in...
 21. 01 មករា 1997 The purpose of this valuable document is to provide the scientipicbasis for the contribution of legume tree foliages to ruminant production, particularly from the points of view of their overall high nutritive value, and positive effects on rumen function, microbial yields and body metabolism,...
 22. This book is written with the objective of bringing together recent knowledge in the sciences of microbiology, physiology, metabolism and feed evaluation pertaining to the energy nutrition of ruminants. Itis intended for undergraduate and postgraduate students specializing in animal nutrition.
 23. 01 មករា 1983 This publication focuses on the most nutritionally important minerals for grazing ruminants in the tropics.
 24. 01 មករា 1978 This volume of studies from the World Animal Review contains articles published on ruminant nutrition in the first twenty-four issues of the journal, presenting the experience and the results of work of animal scientists from 11 countries. Although the principal focus of the articles is on the...
 25. 01 មករា 2018 A system for regenerating land, storing carbon, and creating climate resilience The concept of silvopasture challenges our notions of both modern agriculture and land use. For centuries, European settlers of North America have engaged in practices that separate the field from the forest, and even...
 26. 01 ធ្នូ 1964 Bulletin 187 152 pages, illustrated
 27. FEAST To feed themselves and their families, and to benefit from increasing demand for livestock products in developing countries, livestock keepers must have access to good quality feed for their livestock. Feed availability is currently a major constraint to increasing livestock productivity...
 28. 90% of the biochar produced in Europe is used in livestock farming. Whether mixed with feed, added to litter or used in the treatment of slurry, the positive effect of biochar very quickly becomes apparent. The health – and consequently the well-being – of the livestock improve within just a...
 29. Android Program options Together we can create a better context for local livestock farmers to thrive and prosper. Here's how: PROGRAM FOR POULTRY AND PIG FARMERS Include FeedCalculator in your current programs and learn farmers how to make their own quality feed from local resources. We designed...
 30. Access Agriculture Training Video By making a base mix that can be fed to all animals, you save time and money. Two thirds of the mix is made from grains, like paddy, maize, sorghum and millet. One third of the mix should be rich in protein and fat. Mill the base mix into a coarse flour....
 31. Abstract, World Agroforestry, 2014 Many rural households in developing countries feed their animals on the leaves of trees. In pastoral areas of sub-Saharan Africa, three-quarters of the 10,000 tree and woody species, are used as fodder, supplying up to 50 per cent of livestock feed. This...
 32. Abstract, Researchgate, 1998 The effect of including a legume in sugarcane forage on milk yield was examined in 12 Holstein * zebu cows. Legumes were distributed in a switch-back design in the following treatments: sugarcane (A), sugarcane + urea (B) and sugarcane + Macroptilium atropurpureum cv....
 33. 01 មករា 1995 This manual outlines a standard evaluation methodology, which will enable researchers throughout the region to obtain meaningful results from their forage plant evaluation, whilst still alowing comparisons between sites.
 34. 01 មករា 1993 The aim of this series of publications is to bring together published information on selected genera of trees which have the potential to increase the supply of fodder for ruminants. This booklet on Cassia summarizes published information on the fodder characteristics and nutritive value of one...
 35. 01 មករា 2015 Crop Residues for Animal Feed emphasises the different ways of using a wide variety of straws, especially for stall-feeing. It is based on information collected from farmers and researchers in different parts of the world, as well as on practical experience and on a large body of scientific...
 36. 01 មករា 1990 This report presents the information given at the CTA Seminar on Livestock feeding systems in the Caribbean and their use of non-conventional feed sources. 14-16 November 1990, St. John, Antigua
 37. 01 មករា 1993 The aim of this series of publications is to bring together published information on selected genera of trees (Acacia) which have the potenital to increase the supply of fodder for ruminants. Each booklet summarizes published information on the fodder characteristics and nutritive value of one...
 38. Proceedings of the FAO Expert Consultation held at the Malaysian Agricultural Research and Development Institute in Kuala Lumpur, Malaysia, 1991. In conclusion, in a situation where feeds remain the major constraint for livestock development and the major component of the cost of animal...
 39. The emphasis in the book is on practical aspects of forage production. We hope than any forage producer or agricultural worker, regardless of the extent of his or her scientific training, can read and understand all parts of the publication. It is not a textbook, but we feel it could also be used...
 40. This is a step-by-step guide to the promotion of fodder shrubs for smallholder dairy enterprises in East Africa. It is intended for both extension managers and field-based extensionists, in particular those who are startingto work with fodder shrubs for the first time. Ths book is divided into...
 41. Feedipedia is an open access information system on animal feed resources that provides information on nature, occurrence, chemical composition, nutritional value and safe use of nearly 1400 worldwide livestock feeds. Feedipedia is a joint project ofINRA(Institut National de la Recherche...
 42. "Potential Use of MultipurposePaulownia elongataTree as an Animal Feed Resource",written byWhitley Marshay Stewart, Brajesh Nanda Vaidya, Ajit Kumar Mahapatra, Thomas Howard Terrill, Nirmal Joshee,published byAmerican Journal of Plant Sciences,Vol.9 No.6, 2018 Paulownia is known as an...
 43. J. Dairy Sci. 104:7696–7710 https://doi.org/10.3168/jds.2020-19324 2021, The Authors. Published by Elsevier Inc. and Fass Inc. on behalf of the American Dairy Science Association. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)....
 44. Animals2022,12(7), 822;https://doi.org/10.3390/ani12070822 Published: 24 March 2022 Abstract The wet-dry transition period brings unique challenges to cattle producers in the tropics as the forage quality starts to decrease and animal performance is negatively affected unless supplementation...

កំពុងស្វែងរកលទ្ធផលបន្ថែមទៀតឬ?

Search ECHOcommunity for more resources about Feed Options for Ruminants