Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)
  1. Yon PowerPoint ki eksplike maladi laraj an jeneral ak an Ayiti, ki jan yo konbat li, siy, ki sa ki fè si ou se ti jan elatriye.
  2. ENSÈK NAN JADEN NOU
  3. Vaccines for Common Diseases in Haiti by Species
  4. Maladi Kabrit Yo -Parasites, Anthrax, Chlamydia and Orf.
  5. GID ELVAJ KOSHON Kèk ti konsèy pou elvè koshon
  6. Maladi Nou Ka Anpeche Nan Ayiti Ak Vaksen
  7. Raj se yon viris ki atake sèvo a. Depi yon bèt vin anraje li pa ka geri l’apl mouri, Ou ka anpeche raj ak yon vaksen chak ane, Li bon pou bay chen ak chat yo piki kont raj chak ane, Lòt bèt yo ka pran piki kont raj si w rete nan yon zòn ki gen anpil ka raj. Sèl fason pou anpeche raj se vaksene...
  8. Vitamin ak Mineral
  9. Glosè tèm yo
  10. Klamidiya nan Kabrit Chlamydia in Goats