Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)

Se Ernst Götsch ki devlope fòm agrikilti sentwopik la. Fòs li se nan aliyman ak pouvwa diferan etap ekolojik. Se yon fenomèn ki dinamik. Natirèl ki swiv nati a pou rejenere peyizaj degrade, fè tè ki paka pwodui vin pwodui epi kouvri yo ak anpil vejetasyon.

Ernst te dekouvri ke pwosede sa a evolitif epi gras ak koperasyon apil èt vivan yon fason ki pwofite tout sistèm lan. Nou tout prèske opoze ak vizyon Darwin nan, nan evolisyon an, ki wèl kòm konpetisyon. Sepandan sak konsidere tankou konpetisyon oubyen destriksyon andedan anviwònman natirèl la fè yon tantativ pou deplase nan direksyon ekilib la, yon fason ki bon pou ekosistèm lan.

Avèk nouvo fason yo wè agrikilti an, yon fèm se yon inite intèlijan epi yon òganis vivan ki konsakre pou li evolye avèk tan. Pou li ka reyalize, anpil konplèks enteraksyon pral pwodui nan plant ak bèt yo, epi tout èt vivan yo pral jwe yon wòl enpòtan nan prosesis lan. Lè sinèji yo vin fasil epi anplifye ak yon agrikiltè, fèm lan pral transfòme kòm yon òganis ki fò, sen epi fleksib (reziste ak reprann).