2020 มูลนิธิเอคโค่ เอเซีย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ปฐพีศาสตร์

การอบรมนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับบทนำและความรู้เบื้องต้นในภาพรวมของคุณสมบัติพื้นฐานบางประการของดิน เช่น องค์ประกอบของดิน (ของแข็ง,ของเหลว,ก๊าซ), เนื้อดิน, ความหนาแน่น,โครงสร้าง, การตอบสนองความเป็นกรด-ด่าง,ความสัมพันธ์ของพืชและนำ้,อินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารต่างๆ

หลังจากการเรียนรู้ในห้องเรียน เราได้ออกไปยังสวนสาธิตของเอคโค่เพื่อดูหน้าตักดินและศึกษาเกี่ยวกับชั้นต่างๆของดิน ชนิดของเนื้อดิน สีของดิน ความหนาแน่น และโครงสร้างที่แตกต่างกันของดิน ผู้เข้าร่วมได้ฝึกการจำแนกเนื้อดินโดยการใช้มือสัมผัส

ขอบพระคุณ ดร. แลนดอน ดารีเลก สำหรับการเป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ ณ สวนสาธิตมูลนิธิเอคโค่ เอเซีย จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2020

This training gives a broad overview and introduction to some basic soil characteristics: phases (solid, liquid, gas), texture, density, structure, reaction (pH), plant-water relationships, organic matter, and nutrients. 

After some classroom discussion we went head out to into the ECHO Farm where we looked at soil profiles with different soil horizons to point out textural, color, density, and structural differences. Participants practiced determining soil texture by feel.

Special thanks to Dr. Landon Darilek for giving this presentation at the ECHO Asia Small Farm Resource Center in Chiang Mai, Thailand on 26 June 2020. 1. 2020 มูลนิธิเอคโค เอเซีย บทนำสู ปฐพีศาสตร การอบรมนีเปนการอบรมเกียวกับบทนำและความรูเบืองตนในภาพรวมของคุณสมบัติพืนฐานบางประการของดินเชนองคประกอบของดิน (ของแขง,ของเหลว,กาซ), เนือดิน, ความหนาแนน,โครงสราง, การตอบสนองความเปนกรด-ดาง,ความสัมพันธของพืชและนำ,อินทรียวัตถุและธาตุอาหารตางๆ หลังจากการเรียนรู...
 2. ในสวนแรกของการอบรมในครังนีนัน จะกลาวถึงบทเริมตนและภาพรวมของคุณสมบัติพืนฐานบางประการของดิน เชน สวนประกอบของดิน ( ของแขง,ของเหลว,กาซ) เนือดิน ความหนาแนนของดิน โครงสรางดิน ปฏิกิริยาการตอบสนองคาความเปนกรดดางของดิน ความสัมพันธของพืชและนำ อินทรียวัตถุ และ ธาตุอาหาร หลังจากการเรียนรูในหองเรียน เราได...
 3. This video is part TWO of a 1/2 day training on "Introduction to Soil Science." This training gives a broad overview and introduction to some basic soil characteristics: phases (solid, liquid, gas), texture, density, structure, reaction (pH), plant-water relationships, organic matter, and...
 4. This video is the outdoor demonstration of our 1/2 day training on "Introduction to Soil Science." This training gives a broad overview and introduction to some basic soil characteristics: phases (solid, liquid, gas), texture, density, structure, reaction (pH), plant-water relationships, organic...
 5. 2020มูลนิธิเอคโคเอเซียบทนำสูปฐพีศาสตร การอบรมนีเปนการอบรมเกียวกับบทนำและความรูเบืองตนในภาพรวมของคุณสมบัติพืนฐานบางประการของดิน เชนองคประกอบของดิน(ของแขง,ของเหลว,กาซ),เนือดิน,ความหนาแนน,โครงสราง,การตอบสนองความเปนกรด-ดาง,ความสัมพันธของพืชและนำ,อินทรียวัตถุและธาตุอาหารตางๆ หลังจากการเรียนรูในห...
 6. This video is Session 2 part 1 of our ongoing training on "Introduction to Soil Science." This training gives a broad overview and introduction to some basic soil characteristics: phases (solid, liquid, gas), texture, density, structure, reaction (pH), plant-water relationships, organic matter,...
 7. This video is Session 2 part 2 of our ongoing training on "Introduction to Soil Science." This training gives a broad overview and introduction to some basic soil characteristics: phases (solid, liquid, gas), texture, density, structure, reaction (pH), plant-water relationships, organic matter,...
 8. 2020มูลนิธิเอคโคเอเซียบทนำสูปฐพีศาสตร การอบรมนีเปนการอบรมเกียวกับบทนำและความรูเบืองตนในภาพรวมของคุณสมบัติพืนฐานบางประการของดิน เชนองคประกอบของดิน(ของแขง,ของเหลว,กาซ),เนือดิน,ความหนาแนน,โครงสราง,การตอบสนองความเปนกรด-ดาง,ความสัมพันธของพืชและนำ,อินทรียวัตถุและธาตุอาหารตางๆ หลังจากการเรียนรูในห...
 9. This video is Session 3 part 3 of our ongoing training on "Introduction to Soil Science." This training gives a broad overview and introduction to some basic soil characteristics: phases (solid, liquid, gas), texture, density, structure, reaction (pH), plant-water relationships, organic matter,...
 10. This video is Session 3 part 3 of our ongoing training on "Introduction to Soil Science." This training gives a broad overview and introduction to some basic soil characteristics: phases (solid, liquid, gas), texture, density, structure, reaction (pH), plant-water relationships, organic matter,...
 11. This video is Session 3 part 3 of our ongoing training on "Introduction to Soil Science." This training gives a broad overview and introduction to some basic soil characteristics: phases (solid, liquid, gas), texture, density, structure, reaction (pH), plant-water relationships, organic matter,...
 12. 11-09-2020 Why is organic matter important? What causes biological degradation? How can I assess my soil biology and how can I improve it? This training is the 4th in a series discussing soil science.
 13. Why is organic matter important? What causes biological degradation? How can I assess my soil biology and how can I improve it? This training is the 4th in a series discussing soil science. This series of lectures and practical demonstrations gives a broad overview and introduction to some basic...
 14. Soil is teeming with life! What exactly lives in our soil?
 15. Composting is the natural process of 'rotting' or decomposition of organic matter by microorganisms under controlled conditions. Raw organic materials such as crop residues, animal wastes, food garbage, some municipal wastes and suitable industrial wastes, enhance their suitability for...

ค้นหาผลลัพธ์เพิ่มเติม?

Search ECHOcommunity for more resources about Soil Science