ผู้นำเสนอ: Landon Darilek, Ph.D.

กิจกรรม: Intro to Soils Training

2020 มูลนิธิเอคโค่ เอเซีย บทนำสู่ ปฐพีศาสตร์

การอบรมนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับบทนำและความรู้เบื้องต้นในภาพรวมของคุณสมบัติพื้นฐานบางประการของดิน เช่น องค์ประกอบของดิน (ของแข็ง,ของเหลว,ก๊าซ), เนื้อดิน, ความหนาแน่น,โครงสร้าง, การตอบสนองความเป็นกรด-ด่าง,ความสัมพันธ์ของพืชและนำ้,อินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารต่างๆ

หลังจากการเรียนรู้ในห้องเรียน เราได้ออกไปยังสวนสาธิตของเอคโค่เพื่อดูและศึกษาหน้าตักดินและชั้นต่างๆของดิน ชนิดของเนื้อดิน สีของดิน ความหนาแน่น และโครงสร้างที่แตกต่างกันของดิน ผู้เข้าร่วมได้ฝึกการจำแนกเนื้อดินโดยการใช้มือสัมผัส

ขอบพระคุณ ดร. แลนดอน ดารีเลก สำหรับการเป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ ณ มูลนิธิเอคโค่ เอเซีย จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย