ဤအရာ Collection သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

This collection contains resources and photos from the ECHO Asia Biochar Workshops on 17 and 23 September 2021

Biochar Workshop Sept2021 flyer  1. 2021-09-17 This presentation gives you an introduction to the Biochar production process and uses of biochar in small scale farming. This presentation was given at the ECHO Asia Small Farm Resource Center on 17 September2021.
  2. These are a few images from the Biochar Workshop on 17 September 2021 CLICK HERE for workshop resources
  3. These are a few images from the Biochar Workshop on 23September 2021 CLICK HERE for workshop resources
  4. [အယဒီတာမှတချက - လကရှိအချိနတွငဘိုငအိုချာမီးဖိုပုံစံများစွာရှိပါသည၊၎ငးတိုကိုအတိုငးအတာအမျိုးမျိုးနှင နောကဆုံးထိအသုံးပြုရနရညရွယ၍ပြုလုပကြသည။အထူးစီစဥထားသညဤဒီဇိုငးသညအီးစီအိပချအိုအာရှလယယာနထမးများ၏အနှစသကဆုံးဒီဇိုငးဖြစသည၊အကြောငးမှာ၎ငးတွငပိုမိုများပြားသည ပိုငရိုလိုကပစစညး(ဘိုငအို မတစကဲသိုသော အောဂဲနစပစစည...
  5. This article is from ECHO Asia Note # 32.
  6. This article is from ECHO Asia Note # 35 BURMESE PDF

အခြားရလဒ်များရှာနေပါသလား။

Search ECHOcommunity for more resources about 2021 ECHO Asia Biochar Workshop


More Related Resources

စာအုပ်များ

Find books about 2021 ECHO Asia Biochar Workshop

တက်(ဂ)(Tagged)များ

Biochar

နယ်ပယ်ဒေသ

Asia