1. ធនធានសំខាន់ This article is from ECHO Asia Note # 31. អសចកតីអតើម និសាវតា ការនសំំនៃាបពូេផទាលខលួនរបេនក អាៃជាវិធីមួយដមានបិទធិភាពមាបនលលដដីមផលិត ដដីមបីមានលទធភាពទទួលបានាបពូេដំណំមាបោំនាដពលេនាគត និងដដីមបីេួយបលរកាេីវៈៃមរះរ កខជាតិដៅដលីពិភពដោក។ មិនថាេនកោំាបពូេបដលេនកបានរកាទ កដោយផទាលខលួនរបេនក ផតលវាឱយដៅមិតតភកតិ...
  2. 01 មករា 1952 Agricultural Handbook no. 30 440 pages, illustrated, photos
  3. 122 pages
  4. 01 មករា 2000 This book includesthe protocol for variety trials at ECHO. Pumpkin 2002 Okra 2003 Green Bean 2003 Onion 2003 Lettuce 2003 Tepary Bean 2004 Tomato 2004
  5. This Yearbook of Agriculture seeks to provide a new and improved basis for understanding the complex order of Nature's forces so that man can better shape them in a positive and creative fashion. Compiled in this book is our vast knowledge of seeds for greater application in the United States.
  6. 01 មករា 1999 This book reports on a study visit that exposed seed experts and smallholder seed producers from east and southern Africa to an advanced seed production system, such as that in Zimbabwe, which would equip them with the experience and knowledge necessary to formulate strategies likely to have a...
  7. This book is essentially a practical work, giving the basic requirements for the production of seed for agricultural crops. It contains enough fundamental information, however, to enable the reader to understand the reasoning behind the management practices discussed. In the opening chapter, the...
  8. This book is written for the undergraduate student or lay person who desires an introduction to the principles of seed science and technology. The first eight chapters present the seed as a biological system in terms of its origin, development, and composition, as well as its function,...
  9. 01 មករា 1982 This chapter brings together data from those studies and evaluates the ancient practice of sprouting seeds for food and feed uses from a contemporary viewpoint. Consolidation of this information about seed sprouting from numerous disciplines provides a view of the role that germination studies...
  10. From 6 gardeners at formation to 630 gardeners, this book discusses the history of the Seed Saver Exchange. The SSe continues to evolve into an ever more powerful genetic preservation project.