នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Français (fr), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/managing-o...on-diseases

AccessAgriculture Training Video

Onions grow well under many different conditions, but when grown in the rainy season onions have a greater chance of getting sick. Onion diseases can make the leaves fold and reduce your yield. Diseases can spread with soil, seed or infested crop residues.

Arabic   Bambara   Bariba   Dagbani   Dendi   English   Ewe   Fon   French   Hausa   Kusaal   Mina   Twi   Yoruba