នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Français (fr), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/installing...onion-field

AccessAgriculture Training Video

Onions need rich, fertile soil. Only grow onions once in 3 years in the same field. Plant the onions on raised beds, especially in the rainy season. Transplant when the onions are about 6 weeks old. Plant the onions 10 centimetres apart. By taking good care of your onions, the onions will take good care of you.

Arabic   Bambara   Bariba   Dagbani   Dendi   English   Ewe   Fon   French   Hausa   Kusaal   Mina   Twi   Yoruba