នេះ Collection មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This collection contains resources used in the ECHO Asia Seed Storage Technologies Workshop on 25 Feb 2022.

Seed Storage Technologies Workshop flyer ENG  1. This presentation gives an introduction to different low-cost seed storage options for small-scale farmers.
  2. These are a few images from the Seed Storage Fundamentals Workshop in February2022CLICK HERE to return toworkshop resources.
  3. ធនធានសំខាន់ This article is from ECHO Asia Note # 37. Seed saving in sub-tropical and tropical climates is challenging. Without equipment designed to maintain dry and cool environments, the quality of seeds may quickly deteriorate. High temperature and humidity during storage increase seed metabolism and...
  4. ធនធានសំខាន់ This article is from ECHO Asia Note # 31. អសចកតីអតើម និសាវតា ការនសំំនៃាបពូេផទាលខលួនរបេនក អាៃជាវិធីមួយដមានបិទធិភាពមាបនលលដដីមផលិត ដដីមបីមានលទធភាពទទួលបានាបពូេដំណំមាបោំនាដពលេនាគត និងដដីមបីេួយបលរកាេីវៈៃមរះរ កខជាតិដៅដលីពិភពដោក។ មិនថាេនកោំាបពូេបដលេនកបានរកាទ កដោយផទាលខលួនរបេនក ផតលវាឱយដៅមិតតភកតិ...
  5. ធនធានសំខាន់ Introduction Given the proper facilities necessary to store seeds long-term, whereby low temperature and low humidity are kept stable over time, it is very possible to store most orthodox seeds for several years at a time in the tropics (Harrington, 1972). Unfortunately, implementation and...
  6. ធនធានសំខាន់ This article is from ECHO Asia Note #27 សៅសពលដែលមានដែនការសាងសង បនទបររជាក ឬ បនទបទុកដាករាបពូជ សំរាបជាសាលបំណងននការដែររកាលទធភាពរបសរាបពូជ សគររូវពិចារណាជាែំបូងសៅសលើសាលការណសំខានសំរាបការទុកដាករាបពូជ។ សៅកនុងឯកសាកំណររារបសសេកូនអាសុីទីECHO Asia Note 14 (កកកដា ) សយើងានដចករំដលកលទធែលពីការសរបៀប ស ៀបមាាសុីនបូមខយល...

កំពុងស្វែងរកលទ្ធផលបន្ថែមទៀតឬ?

Search ECHOcommunity for more resources about 2022 ECHO Asia Seed Storage Technologies WS


More Related Resources

សៀវភៅ

Find books about 2022 ECHO Asia Seed Storage Technologies WS

តំបន់

Asia