1. 01 មករា 1985 This paper provides an introduction to the process of evaporative cooling. In addition, the natural limitations and problems associated with this process, along with some practical applications of evaporative cooling are examined.
  2. 01 មករា 1986 Passive cooling systems use simple, low-cost techniques to provide summer comfort in warm climates for people and animals in buildings. Such systems can also be used to keep food, liquids, and other materials at temperatures that will prevent spoiling or other deterioration. Passive cooling is...
  3. ធនធានសំខាន់ This article is from ECHO Asia Note #27 សៅសពលដែលមានដែនការសាងសង បនទបររជាក ឬ បនទបទុកដាករាបពូជ សំរាបជាសាលបំណងននការដែររកាលទធភាពរបសរាបពូជ សគររូវពិចារណាជាែំបូងសៅសលើសាលការណសំខានសំរាបការទុកដាករាបពូជ។ សៅកនុងឯកសាកំណររារបសសេកូនអាសុីទីECHO Asia Note 14 (កកកដា ) សយើងានដចករំដលកលទធែលពីការសរបៀប ស ៀបមាាសុីនបូមខយល...
  4. Access Agricuture Training Video When you pick your tomatoes, if you want to keep them longer, you have to find a way of reducing the temperature. As availability of electricity at village level can be a problem, ways have to be found to lower the temperature of this fragile crop. Some farmers at...
  5. New, low-cost indicator of food dryness: DryCard In developing countries, mold growth on dried foods can result in postharvest losses for farmers and unsafe foods for consumers. Food will not mold if it is properly dried, but smallholder farmers do not have access to a cost-effective way of...
  6. Growing, harvesting, preserving and marketing food that benefits from chilling or freezing is no easy process. Middlemen, lack of education, poor technology transfer, difficult or non-existent agriculture credit, unclear market linkages, tradition, volume and production inconsistencies, lack of...
  7. 14 វិច្ឆិកា 2017 Growing, harvesting, preserving and marketing food that benefits from chilling or freezing is no easy process. Middlemen, lack of education, poor technology transfer, difficult or non-existent agriculture credit, unclear market linkages, tradition, volume and production inconsistencies, lack of...
  8. Abstract, Energy Procedia, 2016 The paper presents actual knowledge concerning the indirect evaporative cooling (IEC). This cooling technology is promising to develop in the near future due to its very low energy consumption and high efficiency in its range of applications. The review is...
  9. With an increasing interest in the use of refrigerants with a low global warming potential (GWP), engineers are looking to nature’s refrigerant – R-718, better known by its chemical formula, H2O. Evaporative cooling is not a new concept; its use in buildings can be traced back thousands of years....
  10. Kate and Ron Khosla started Huguenot Street Farm in New Paltz, NY in 1999. As small farmers, they learned the value of money the hard way, literally pulling it a few cents at a time from the ground. So when they looked into adding a walk-in cooler to the farm, the idea of spending $3,500 for a...