នេះ Collection មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This collection contains resources and photos from the ECHO Asia Biochar Workshops on 17 and 23 September 2021

Biochar Workshop Sept2021 flyer  1. 17 កញ្ញា 2021 This presentation gives you an introduction to the Biochar production process and uses of biochar in small scale farming. This presentation was given at the ECHO Asia Small Farm Resource Center on 17 September2021.
  2. These are a few images from the Biochar Workshop on 17 September 2021 CLICK HERE for workshop resources
  3. These are a few images from the Biochar Workshop on 23September 2021 CLICK HERE for workshop resources
  4. [កំណតតរារបសអនកនិពនធ៖មានការរចនាឧបករណផលិតជីវធយូងជាចរើនដែលកំពុងមាននាពេលបចចុបបនននេះ ដែលមានបំណងសមរាបកមរិតផសេងៗ និងការបរើបរាសចុងករោយនៅកនុងផនតគំនិត។ ការរចនាពិសេសនេះ បានកលាយជាចំណូលចិតតរបសបុគគលិកកសិដឋានអេកូអាសីសមរាបសមតថភាពរបសវា កនុងការបំបែកសុះបានលអតាមរយៈការដុតកំដៅនៅសីតុណហភាពខពស កនុងបរិមាណដចរើន និងទឹកខ...
  5. This article is from ECHO Asia Note # 32. In many developing world households, meeting the daily energy needs required for cooking is burdensome and costly. Fortunately, low-cost cooking methods that require less fuel while burning more cleanly and efficiently are becoming available at the...
  6. This article is from ECHO Asia Note # 35. Dr. Michael Shafer is a retired Professor of Political Science from Rutgers University in the USA who founded the Warm Heart Foundation in 2008. After first learning about biochar at an ECHO conference in 2013, Warm Heart began to design and test improved...

កំពុងស្វែងរកលទ្ធផលបន្ថែមទៀតឬ?

Search ECHOcommunity for more resources about 2021 ECHO Asia Biochar Workshop


More Related Resources

សៀវភៅ

Find books about 2021 ECHO Asia Biochar Workshop

ស្លាក

Biochar

តំបន់

Asia