1. ความรูเบืองตนเกียวกับการเพาะเลียงไสเดือน ในโลกนีมีไสเดือนมากกวา 6,000 ชนิด และมีหลายชนิดทีไมไดถูกตังชือหรือศึกษาเลย อยางไรกตาม ไสเดือนที เกษตรกรสนใจมี 2 กลุมหลัก ๆ ไดแก “กลุมอาศัยในดินชันลาง” และ “กลุมอาศัยบริเวณหนาดิน” กลุมอาศัยในดิน ชันลางไดแกไสเดือนในสวนทัวไปหรือไนทครอวเลอร(Nightcrawler) ที...
  2. ทรัพยากรหลัก
    01-08-2010 Worm or vermiculture is a useful technique for recycling kitchen and livestock wastes into a rich organic fertilizer, for producing high-protein feed for poultry and initiating a lucrative business selling worms and worm castings for the small farm. Worms are invaluable partners in building the...
  3. University of Maine Cooperative Extension educator Marjorie Peronto discusses the benefits and best methods of worm composting. Excellent information on using worms to make good stuff for your garden.
  4. Using worms to create Living Soil results in : Nutrition: Delicious, nutrient-rich plants. Vitality: Plants growing in living soils are inherently stronger and need less protection, allowing low input food production methods to be used. Drought tolerance: Nutrients are in colloidal states rather...