1. ความรูเบืองตนเกียวกับการเพาะเลียงไสเดือน ในโลกนีมีไสเดือนมากกวา 6,000 ชนิด และมีหลายชนิดทีไมไดถูกตังชือหรือศึกษาเลย อยางไรกตาม ไสเดือนที เกษตรกรสนใจมี 2 กลุมหลัก ๆ ไดแก “กลุมอาศัยในดินชันลาง” และ “กลุมอาศัยบริเวณหนาดิน” กลุมอาศัยในดิน ชันลางไดแกไสเดือนในสวนทัวไปหรือไนทครอวเลอร(Nightcrawler) ที...
  2. Abstract, Technology and Investment (Researchgate), 2010 Vermiculture technology is emerging as an “environmentally sustainable”, “economically viable” and “socially acceptable” technology all over the world. 1) Vermi-composting Technology (to manage most organic wastes); 2) Vermi-filtration...
  3. 01-01-1995 This is the instruction manual that accompanied the purchase of Can-O-Worms, a unit to facilitate composting by worms.
  4. This book shows step-by-step how to raise and market worms and other products as well and earn money.
  5. 26-12-2017 Don't let your food waste go to waste! With a little help from a family of worms, you can turn all your kitchen scraps and leftovers into rich, valuable vermicompost for your garden and houseplants. Keeping a self-contained worm bin and harvesting the compost your worms produce is clean, easy,...
  6. 20-07-2009 Worms can be a lucrative and,beneficial addition to a small-scale farming operation. Several times in recent issues of EDN we have mentioned the value of compost. Here we report on the rapid production of compost using worms. Worm-produced compost, also called vermicompost, can be used in gardens...
  7. Worm or vermiculture is a useful technique for recycling kitchen and livestock wastes into a rich organic fertilizer, for producing high-protein feed for poultry and initiating a lucrative business selling worms and worm castings for the small farm. Worms are invaluable partners in building the...
  8. ทรัพยากรหลัก 01-03-1998 Worms are the latest (as well as, of course, perhaps the oldest!) trend in earth-friendly gardening, and in this handy guide, the authors of DEAD SNAILS LEAVE NO TRAILS demystify the world of worm wrangling, with everything you need to know to build your own worm bin, make your garden...
  9. University of Maine Cooperative Extension educator Marjorie Peronto discusses the benefits and best methods of worm composting. Excellent information on using worms to make good stuff for your garden.
  10. 20-01-2017 Using worms to create Living Soil results in : Nutrition: Delicious, nutrient-rich plants. Vitality: Plants growing in living soils are inherently stronger and need less protection, allowing low input food production methods to be used. Drought tolerance: Nutrients are in colloidal states rather...