นี้ Collection ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This collection contains resources and photos from the ECHO Asia Black Soldier Fly (BSF) Workshop on 20 August 2021  1. 20-08-2021 This presentation gives you an introduction to the Black Soldier Fly production process and uses of BSF. This presentation was given at the ECHO Asia Small Farm Resource Center on 20 August 2021.
  2. These are images from the ECHO Asia BSF Workshop on 20 August 2021 at the ECHO Asia Small Farm Resource Center.
  3. 01-09-2021 สิงทีสำคัญตอความสำเรจของฟารมขนาดเลกคือฟารมนันมีความสามารถในการเปลียนของเหลือใชในฟารมใหเปนผลผลิตทางเลือกทีมีมูลคาทีเพิมขึน การเลียงหนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens) เพือใชในฟารมซึงเปนกิจการผูผลิตขนาดเลกเปนสิงทีจะเปนประโยชนได การนำของเหลือใชทัวไป เชน เศษอาหารและมูลสัตว โดยใชหนอนแมลงวันลายมาเป...

More Related Resources

หนังสือ

Find books about 2021 ECHO Asia Black Soldier Fly (BSF) Production Workshop

Related Topics

ป้ายระบุ

Black Soldier Fly BSF

ภูมิภาค

Asia

คอลเลกชัน