นี้ Collection ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

  1. 20-05-2023 This book is designed as a simple introduction to the more common food plants of Myanmar. It is hoped people will take greater pride and interest in these plants and become confident and informed about how to grow and use them. Many of the local food plants that occur in every country are very...
  2. 03-10-2017 Since 2007, there have been more than 1,000 farmers from many parts of Myanmar that have attended the Sustainable Agriculture Training Center to participate in several trainings of agriculture and livestock basic knowledge. After the trainings, most of them returned back to their homes to work on...
  3. ความรูเบืองตนเกียวกับการเพาะเลียงไสเดือน ในโลกนีมีไสเดือนมากกวา 6,000 ชนิด และมีหลายชนิดทีไมไดถูกตังชือหรือศึกษาเลย อยางไรกตาม ไสเดือนที เกษตรกรสนใจมี 2 กลุมหลัก ๆ ไดแก “กลุมอาศัยในดินชันลาง” และ “กลุมอาศัยบริเวณหนาดิน” กลุมอาศัยในดิน ชันลางไดแกไสเดือนในสวนทัวไปหรือไนทครอวเลอร(Nightcrawler) ที...
  4. This article is from ECHO Asia Note #3 Rugged northeastern Myanmar is home to the Lahu, Shan, Akha, Palaung and various other ethnic groups. With few paved roads and only a small percentage of the Shan State's population connected to the electrical grid, infrastructure serving the locals is still...
  5. 07-02-2017 Successful pig raising factors 1.Good breed 2.Good food 3.Good house 4.Good management 5.Good disease prevention
  6. 09-02-2017
  7. Abstract, Molecules, 2019 Medicinal plants are a reservoir of biologically active compounds with therapeutic properties that over time have been reported and used by diverse groups of people for treatment of various diseases. This review covers 15 selected medicinal plants distributed in Myanmar,...
  8. Food and Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region, 2019

ค้นหาผลลัพธ์เพิ่มเติม?

Search ECHOcommunity for more resources about Resources for Myanmar


More Related Resources

หนังสือ

Find books about Resources for Myanmar

ป้ายระบุ

Burma