นี้ Collection ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

"Growing vegetables provides fresh produce for the family while giving us full control over what is used in the care and maintenance while growing the vegetables. Pest control is important in vegetable gardens to keep hungry insects from feasting on the plants. However, pesticides often contain harsh toxins that can leave chemical residue on vegetables. Thankfully, homemade organic bio control methods are the safer choice and can be made from inexpensive items that most people have in their home."   ---  Greenfoundation  1. The Journal of Plant Protection publishes original papers and reviews covering all scientific aspects of modern plant protection. Subjects include phythopathological virology, bacteriology, mycology and applied nematology and entomology as well as topics on protecting crop plants and stocks of...
  2. The Legume pod borer,Maruca vitrata, causes significant damage to cowpeas in West Africa. Cowpea (Vigna unguiculata) is considered the most important food grain legume in the dry savannas of tropical Africa, where it is grown on more than 12.8 million hectares of land. The pod borer is a serious...
  3. ในธรรมชาตินัน มีเชือราประเภทตางๆไมนอยทีเดียวทีเปนอันตรายและสามารถทาใหตนพืชตายในเวลาอันรวดเรว ไมวาจะเปนเชือรา Fusarium spp ซึงเปนตัวการทาใหเกิดโรคเหียว (Fusarium wilt) และเชือรา Phakospora pachyrhizi ทีเปนตัวการของโรคราสนิม (ภาพที 1) ปกติแลวเชือราไมสามารถผลิตสารอาหารไดดวยตัวของมันเอง ดังนันมันจึงต...
  4. 28-01-2015 Introducing trichoderma, a biocontrol, how it is used, and how to produce it.
  5. 27-01-2016 A description of the biocontrol Beuveria, how it is used, and how to produce it.
  6. ทรัพยากรหลัก OISAT is an information management concept on non-chemical pest management in the tropics comprising two components: OISATInfo is a web-based information tool offering trainers, extension workers and farmers a quick access to up-to-date information for their work and for organizing agricultural...
  7. ในธรรมชาตินัน มีเชือราประเภทตางๆไมนอยทีเดียวทีเปนอันตรายและสามารถทาใหตนพืชตายในเวลาอันรวดเรว ไมวาจะเปนเชือรา Fusarium spp ซึงเปนตัวการทาใหเกิดโรคเหียว (Fusarium wilt) และเชือรา Phakospora pachyrhizi ทีเปนตัวการของโรคราสนิม (ภาพที 1) ปกติแลวเชือราไมสามารถผลิตสารอาหารไดดวยตัวของมันเอง ดังนันมันจึงต...
  8. Growing vegetables provides fresh produce for the family while giving us full control over what is used in the care and maintenance while growing the vegetables. Pest control is important in vegetable gardens to keep hungry insects from feasting on the plants. However, pesticides often contain...

ค้นหาผลลัพธ์เพิ่มเติม?

Search ECHOcommunity for more resources about Biocontrols


More Related Resources

หนังสือ

Find books about Biocontrols