นี้ Collection ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This collection contains resources and photos from the ECHO Asia Biochar Workshops on 17 and 23 September 2021

Biochar Workshop Sept2021 flyer  1. 17-09-2021 This presentation gives you an introduction to the Biochar production process and uses of biochar in small scale farming. This presentation was given at the ECHO Asia Small Farm Resource Center on 17 September2021.
  2. These are a few images from the Biochar Workshop on 17 September 2021 CLICK HERE for workshop resources
  3. These are a few images from the Biochar Workshop on 23September 2021 CLICK HERE for workshop resources
  4. [Editor’s Note: There are many biochar burner designs currently in existence, intended for various scales and end uses in mind. This particular design has becomea favorite of the ECHO Asia farm staff, for its ability to produce larger quantities of pyrolyzed material and wood vinegar at the same...
  5. 15-08-2017 This article is from ECHO Asia Note # 32. คานา ในประเทศกาลังพัฒนา ความจาเปนทีตองมีพลังงานในการหุงหาอาหารประจาวันในครัวเรือนถือเปนภาระและสินเปลืองคาใชจาย แตปัจจุบันไดมีวิธีการหุงหาอาหารทีประหยัดและใชเชือเพลิงนอยลงในการเผาไหมทีสะอาดและคุมคาในระดับครัวเรือน วิธีการหนึงคือการใชเตาเผาชีวมวลเพื...
  6. 15-05-2018 This article is from ECHO Asia Note # 35. ดร. ไมเคิล เชเฟอร เกษียณอายุจากการเปนอาจารยสอนวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรัทเกอรส ประเทศ สหรัฐอเมริกา เปนผูกอตังมูลนิธิอุนใจเมือปี 2008 หลังจากการศึกษาเกียวกับถานไบโอชารทีการประชุมเอคโค เมือปี 2013 มูลนิธิอุนใจได เริมต นออกแบบและปรับปรุงทดสอบการใช อุปกรณ...

ค้นหาผลลัพธ์เพิ่มเติม?

Search ECHOcommunity for more resources about 2021 ECHO Asia Biochar Workshop


More Related Resources

หนังสือ

Find books about 2021 ECHO Asia Biochar Workshop

ป้ายระบุ

Biochar

ภูมิภาค

Asia