นี้ Publication ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: Kreyòl Ayisyen (ht), English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Documents provided by ECHO network members in Haiti to serve the Creole language.

26 ฉบับสำหรับการตีพิมพ์ครั้งนี้ (กำลังแสดง 1 - 10)

Learn Grafting

Creole Document discussing grafting.

Maladi Nou Ka Anpeche Nan Ayiti Ak Vaksen - Illnesses we can prevent in Haiti

A creole document describing illnesses in Haiti that can be prevented with vaccine available in Haiti

Raj Powerpoint

A powerpoint explaining rabies in general and in Haiti, how to combat it, signs, what do do if you are bit etc.

Raj (Rabies)

A Creole document describing rabies. How animals get rabies, Signs of rabies, What should you do if you suspect an animal has rabies, How to know if an animal is rabid, What to do if you are bit by an animal.

Vaccines for Common Diseases in Haiti by Species

Vaccines for Common Diseases in Haiti by Species

Vitamin ak Mineral Yo - Macro and  Common Micro Minerals

A Creole document with Macro and  Common Micro Minerals their functions and problems that occur with deficiency or excess. Vitamins - Fat and Water Soluble, functions and problems that occur with deficiency or excess

Klamidiya nan Kabrit Chlamydia in Goats

A creole document describing the 3 forms of Chlamydia in goats and zoonotic potential

Maladi Kabrit Yo - common conditions/illnesses goat contract

A document describing the common conditions/illnesses goat contract in Haiti. Parasites, Anthrax, Chlamydia and Orf.

Normal Temperature, Respiration, Heart Rate and Weights for Goats, Cattle, Pigs, Horses in Haiti

Normal Temperature, Respiration, Heart Rate and Weights for Goats, Cattle, Pigs, Horses in Haiti  Temperati, Respirasyon, Batman Kè epi Pwa Nòmal pou Kabrit, Bèf, Kochon, Cheval an Ayiti


ป้ายระบุ

Haiti

ภูมิภาค

Latin America and ...