Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)

Dokiman rezo ECHO yo an Ayiti bay pou sèvi kreyòl la.

26 Issues in this Publication (Showing 1 - 10)

Aprann Grefe - Learn Grafting

Makòt, bouti ak grèf bay plizyè avantaj e yo pèmèt ou repwodui yon plant san ou pa bezwen genyen grenn.

Raj Powerpoint

Yon PowerPoint ki eksplike maladi laraj an jeneral ak an Ayiti, ki jan yo konbat li, siy, ki sa ki fè si ou se ti jan elatriye.

Raj (Rabies)

Raj se yon viris ki atake sèvo a. Depi yon bèt vin anraje li pa ka geri l’apl mouri, Ou ka anpeche raj ak yon vaksen chak ane, Li bon pou bay chen ak chat yo piki kont raj chak ane, Lòt bèt yo ka pran piki kont raj si w rete nan yon zòn ki gen anpil ka raj. Sèl fason pou anpeche raj se vaksene bèt avan li vin malad!!!

Vaccines for Common Diseases in Haiti by Species

Vaccines for Common Diseases in Haiti by Species

Klamidiya nan Kabrit Chlamydia in Goats

Klamidiya nan Kabrit Chlamydia in Goats

Maladi Kabrit Yo - common conditions/illnesses goat contract

Maladi Kabrit Yo  -  Parasites, Anthrax, Chlamydia and Orf.

Temperati, Respirasyon, Batman Kè epi Pwa Nòmal pou Kabrit, Bèf, Kochon, Cheval an Ayiti

Normal Temperature, Respiration, Heart Rate and Weights for Goats, Cattle, Pigs, Horses in Haiti  Temperati, Respirasyon, Batman Kè epi Pwa Nòmal pou Kabrit, Bèf, Kochon, Cheval an Ayiti