ဤအရာ Collection သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: Español (es), Kiswahili (sw), English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 1. 2007-10-20 For many years, a popular demonstration on ECHO’s farm has been the rope washer pump, made from materials that are available in any country—PVC pipe, an old tire, rope, washers made from tires, and a little wood. Because it can be made on the farm it can also be repaired by those who made it.
 2. This paper in effect replaces the excellent, but now long out of print booklet, entitled "Water Lifting Devices for Irrigation", by Aldert Molenaar, published by FAO as long ago as 1956 [1]. Since that time, little more than one generation ago, the human population has almost doubled. In the same...
 3. 2010-01-01 The purpose of this document is to show several water pump designs constructed from PVC pipe, explain how to manufacture them, and discuss pump performance and how to improve on these designs. What’s Inside: Pump Design Manufacturing Process Pump Performance Appendix Cite this article as:...
 4. 2009-12-15 Worldwide there are 1.1 billion people who do not have a way to get clean drinking water. Every year, 1.8 million people die from diarrheal disease, and it is estimated that 88% can be attributed to the lack of clean drinking water[1]. This project will partner with the non-profit organization...
 5. 2011-10-20
 6. At Design Outreach, we desire to share the love of God by developing sustainable technologies that help alleviate global poverty. The poor of the world have big dreams—what they lack is access and opportunity. By developing and providing innovative solutions for partners combating global poverty,...
 7. Abstract, Technology in Society, 2018 Adoption of new agricultural technologies is always at the center of policy interest in developing countries. In reality, despite the visible benefits of many of the new agricultural technologies, including machinery and management practices, farmers either...
 8. Abstract, Water, 2015 The evolution of the major achievements in water lifting devices with emphasis on the major technologies over the centuries is presented and discussed. Valuable insights into ancient water lifting technologies with their apparent characteristics of durability, adaptability,...
 9. Creole Document - Making a pump with plastic pipe
 10. 2012-01-20 Access to clean water remains a priority in Africa, with improving access key to fighting water-borne disease. To facilitate such access in rural and peri-urban areas, this technical manual describes how to make a submerged hand pump from materials available locally. It aims particularly at...
 11. This section includes wells, boreholes, handpumps, animal powered pumps, and renewable energy powered pumps.
 12. Zambian agriculture would benefit from improvements in small-scale agricultural production, and reaching women is a necessity given their active participation and potential. However transitions from rainfed to irrigated agriculture can significantly alter gender relations and control in...
 13. NGWA provides this listing as a public service and in no way evaluates or endorses these organizations. NGWA suggests you appropriately investigate any charitable organization prior to donating your time, materials, or money.
 14. You may already know that clean water is scarce in many parts of the world. But, did you know thatevery eight seconds a child dies from problems caused by drinking water that is contaminated and unsafe? You have found"A Layman's Guide to Clean Water": An introduction to water, sanitation, and...
 15. Abstract, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017 The deficit in electricity and high diesel costs affects the pumping requirements of community water supplies and irrigation; so using solar energy for water pumping is a promising alternative to conventional electricity and diesel based...
 16. Even though solar water pumping is ready for mainstreaming and has started to take off in some parts of the world, its benefits remain largely unknown to communities, governments, and development institutions. To address this knowledge gap, the World Bank has developedan accessible and...
 17. Pumpmakersdevelopssolar water pumps andcontributes to reducing water shortages and poverty worldwide. We provide people with their own access to safe, clean drinking water – even in the remotest corners of the world – a worldwide network of fellow Pumpmakers,ANDwe assist and support all those...
 18. Millions of people around the world live with limited access to water. In many communities, ground water is extracted through electric water pumps, which use diesel to fuel their systems. However, these systems not only require costly, regular servicing and the purchasing of fuel, they emit...
 19. Hydraulic ram water pumps use downhill water pressure to pump water much higher than it started, with no other power needed. A 20ft fall is enough to push water 150 feet above the source or more. Or as little as a 2ft fall between the water source and the pump at a flow rate of 1 to 3 gallons per...
 20. အဓိက အရင်းအမြစ် 2009-08-21 Most water and sanitation facilities used by households or operated by small-scale enterprises were built without external support. This shows there are alternatives to the large centralized conventional systems. More importantly, small-scale solutions have proven to be cost effective....
 21. The BGET provides hands-on appropriate technology training and financial support to village innovators in ethnic minority areas on both sides of the Thai/Burma border. BGET’s Knowledge Base offers a wealth of technical downloads in English and Thai related to renewable energy technologies for...
 22. Wherever you are in the world, chances are you are sitting on water. Drill down deep enough and you’ll find it. Beneath the Earth’s surface aquifers are natural reservoirs that contain groundwater. Collectively they constitute the largest amount of liquid freshwater on Earth. They are a vital...
 23. 2008-01-01 What can the poor do to move out ofpoverty? In his book Out of Poverty, Paul Polak challenges the reader to take a fresh perspective on the poor—to see them for their potential to work their way out of poverty. Many poor people are entrepreneurial in their thinking and have assets such asland to...
 24. 2016-01-20 This case study describes the community of a small village called Ingotse in Kakamega county in western Kenya. Like most rural, food-insecure communities in sub-Saharan Africa, Ingotse village relied on rain-fed agriculture for production of staple crops. Farmers in this village raised some funds...
 25. Meribah Ram Pump, based in Thailand, offers appropriate technology products (ram pumps and bio sand water filters) and related expertise. A downloads page,on Meribah’s website offers plans and other information related to building and installing ram pumps and bio sand water filters.
 26. 2015-10-06
 27. 1993-07-19 Wayne DeYoung in Haiti writes about a pump that he is sure will interest ournetwork. It was used in a water well project by Dan Cook and others in Haiti. Wayne believes that it has phenomenal value for many gardening situations along rivers or ponds or where a hand dug well is available. His...
 28. 1997-12-01 Efficient and effective irrigation of the land can have a dramatic effect on the agricultural output and economic well-being of a community. The smallholdings, defined in this book as up to 25 hectares (60 acres), can be the source of a significant proportion of a country's food production.At the...
 29. အဓိက အရင်းအမြစ် 1989-12-01 Shows how to make a simple, cheap, pump suitable for small-holding and garden use, a pump which can raise water from rivers or wells, with lifts of up to 30 metres. A simple clear text, with line drawings, showing how common materials can be used. 27 pages, illustrated.
 30. 2017-01-20 This project deals with the development of wind powered water pump for irrigation purpose. Wind is a natural and renewable resource that is freely available all over the world. Harnessing this power for pumping water would save a lot on Power Holding Company of Nigeria (PHCN) costs that are...
 31. 2020-12-01 Water pumps have long been a key component of the small-scale farm and are valuable labor-saving devices that offer a variety of practical applications. Pumps ofdifferent types are regularly used for water storage & filtration, irrigation, aquaculture systems, and more. While convenient and...
 32. 2022-03-01 ကျွနပတိုသညရေစုပယူရနအတွက ရညရှညတညတံ၍ ရွေးချယစရာ/အခြားသောနညးလမးများကို စတင ရှာဖွေနေသညနှငအမျှကျွနပတို၏အဖွဲသညမြေနိမပိုငးရှိလယယာများတွငရေသွငးစိုကပျိုးရန အတွကအသုံးပြု သညရေလှညဘီးများ၏ သဘောတရားများဖြငစတင၍“ကြံဆလုပဆောငကြည” ကြသည။ ကျွနပတိုသည စလငး ပန(စလငးရေစုပစကဟုခေါသညရေစုပ စကဖြငသုတေသနပြုခြငးနှငစမးသပခြင...

အခြားရလဒ်များရှာနေပါသလား။

Search ECHOcommunity for more resources about Water Drilling and Pumping


More Related Resources

စာအုပ်များ

Find books about Water Drilling and Pumping

တက်(ဂ)(Tagged)များ

Water Pumps Hydraulic Ram Pumps