ဤအရာ Collection သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

SALT is a package technology of soil conservation and food production, integrating differing soil conservation measures in just one setting. Basically, SALT is a method of growing field and permanent crops in 3-5 m wide bands between contoured rows of nitrogen fixing trees. The nitrogen fixing trees are thickly planted in double rows to make hedgerows. When a hedge is 1.5-2 m tall, it is cut down to about 75 cm and the cuttings (tops) are placed in the alleyways to serve as organic fertilizer.

SALT, An Agroforestry Scheme: SALT is a diversified farming system which can be considered agroforestry since rows of permanent shrubs like coffee, cacao, citrus and other fruit trees are dispersed throughout the farm plot. The strips not occupied by permanent crops, however, are planted alternately to cereals (corn, upland rice, sorghum, etc.) or other crops (sweet potato, melon, pineapple, castor bean, etc.) and legumes (soybean, mung bean, peanut, etc.). This cyclical cropping provides the farmer some harvest throughout the year. SALT also includes the planting of trees for timber and firewood on surrounding boundaries. Examples of tree species for “boundary forest” in SALT are mahogany, Cassuarina, Sesbania, Cashew, etc. 1. 2019-10-01 Understanding the current need for SALT technology. Most of the time, crop production and animal backyard raising go together, just to meet the economic need of the rural farmers. Right technology creates the right production and right production helps to uplift the economy of the farmers.
 2. This book is an account of one experience largely based upon the Sloping Agricultural Land Technology (SALT) projects in the southern Philippines. It is an effort to look at the successes and failures of the first 25 years of SALT and its offshoots. It is also an effort to look at agroforestry in...
 3. "SALT" is a package technology of soil conservation and food production, integrating differing soil conservation measures in just one setting. Basically, SALT is a method of growing field and permanent crops in 3 meter to 5 meter wide bands between contoured rows of nitrogen fixing trees. This...
 4. 2008-07-20 This method is designed to allow crops to be grown even onsteep hillsides with minimal erosion while at the same timeincreasing soil fertility and providing fodder for livestock.Rather than controlling erosion with rock terraces or ditches, SALT relies on rows of vegetation.
 5. အဓိက အရင်းအမြစ် 2012-01-01 Asia makes up less than one third (30%) of the world’s land area and yet carries over half (56%) of the world’s population. Moreover, the average population density of Asia becomes a significant long-term problem when food production is considered. Some countries in Asia have a population density...
 6. With the Adaptive Contour Access Path (ACAP) our focus is: Enabling improved manual access to the crops. Enhancing the soil quality with nitrogen fixing plants – Arachis Pintoi. Let the microorganisms do their magic with the soil – Vetiver Grass. Reducing erosion on a micro and macro level....
 7. Sloping Agriculture Land Technology (SALT 1) Simple Agro-Livestock Technology (SALT 2) Sustainable Agroforest Land Technology (SALT 3) Small Agrofruit Livelihood Technology (SALT 4)
 8. Abstract, Soil Systems, 2019 Land degradation, particularly soil erosion, is currently a major challenge for Nepal. With a high rate of population growth, subsistence-based rural economy, and increasingly intense rainfall events in the monsoon season, Nepal is prone to several forms of land...
 9. 2005-01-20 Sloping Agricultural Land Technology (SALT) has made steep worthless lands usable. This is a practice valuable to the tribal community. They are learning to stabilize topsoil with the proper selection of species. They can maintain their ancestral lands without having to destroy them through...
 10. 2017-10-05 The Sloping Agriculture Land Technologies (SALT) were developed in the Philippines more than 30 years ago. They were developed with local farmers incorporating some key principles for farming the uplands in the humid tropics such as soil erosion control, fertility management through use of plant...
 11. ECHO publications referenced in this document include ECHO Development Notes (EDN), East Africa Notes (EAN), Technical Notes (TN), and ECHO East Africa Symposium (EEAS) presentations. Technical Notes and EDN issues can be found by clicking on the “Publications” tab on ECHO’s networking site,...
 12. 2022-03-01 ဒေ(ဗ)သည ယခုတငပြသညအရာအတွကအခွငအလမးရရနထိုငးနိုငငံသိုနှစနှစတိတိစော၍ရောကရှိလာခဲသည။ တောငပေါတွငရှိသောလူမျိုးစုများသညဓါတမြေသြဇာများကိုအသုံးပြု၍အားစိုကထုတကြသောလညးကောကပဲသီးနှံအထွကနညးပါးခြငးနှငကြုံတွေကြရသည။

အခြားရလဒ်များရှာနေပါသလား။

Search ECHOcommunity for more resources about SALT


More Related Resources

စာအုပ်များ

Find books about SALT

Related Topics

Collections