នេះ Event មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  
26 មិថុនា 2023 08:30 - 01 កក្កដា 2023 17:00
Chiang Mai, Thailand
Presented By: ECHO Asia Impact Center

Event Contact:

ECHO Asia Hospitality (echoasia@echonet.org)


 

This 1-week course is designed for development workers, missionaries, and volunteers looking to engage their communities with low-cost, high-impact agricultural practices and techniques. Participants will be introduced to a wide variety of agricultural practices and technologies through classroom time and hands-on activities on the farm, learning to 'use what you have to make what you need'.

This course is considered an 'introductory survey course', and will present a broad overview of many different options suited to smallholder agricultural contexts in Asia.

 

ECHO Asia Tropical Agriculture & Development (TAD) Course_June 2023 Flier

 

ECHO Asia Tropical Agriculture & Development Course Schedule_Nov_2022


តំបន់

Asia