នេះ Plant មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

ការ​ពិពណ៌នា​សង្ខេប

Cushaw pumpkins are a herbaceous, vining, winter squash grown for the edible flesh and seeds. Flowers and tender shoots are also edible. The seeds are high in oil and protein and can be eaten roasted or ground up for an ingredient in sauces. The flesh is eaten as a vegetable and can be used in pies. s

ប្រភព​ដើម

Mexico

References

Plants for a Future

Prota4U

WikiSpecies


ឈ្មោះទូទៅ

  • English
    • Cushaw Pumpkin

មើលពូជនានា