នេះ Publication មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Kiswahili (sw), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Tanzania Organic Agriculture Movement (TOAM) is a registered NGO formed in 2005 under the NGO Act of 2002. We are an umbrella organization that coordinates and promotes the development of organic farming among farmers, distributors and consumers through networking and information distribution. TOAM sees development of the organic farming sector as a crucial factor for sustainable livelihoods and envisions establishing a vibrant, sustainable and mutually beneficial organic sector in Tanzania.

Our 115 members include various types of institutions and organizations such as farmers associations and cooperatives, NGOs, organic operators, companies, distributors, researchers and trainers. TOAM provides and distributes information on organic food to its members and other stakeholders in the whole of Tanzania.

Vision: TOAM envisions to establish a vibrant, sustainable, and mutually beneficial organic sector in Tanzania.

Mission: TOAM exists to provide capacity building on organic practices, quality management for compliance to organic standards, improvement to value chains, lobbying and advocating for supportive policies, and information collection and distribution.

Strategy: TOAM implements projects with partners to reach out and support smallholder farmers in improving their livelihoods and adapting to climate change while conserving the environment and biodiversity

Please check the Kilimohai website for the latest additions to resources.

13 Issues in this Publication (Showing issues - 4)

TOAM Poster - Sack Garden

A sack garden is a small vegetable mound made from a nylon or similar sack.

Please check the Kilimohai website for the latest additions to resources.

TOAM Poster - Mbolea Mboji

Ongeza mavuno yako kwa kutumia mboji!

TOAM - Agroforestry Systems

 

Poster - Benefits of agroforestry systems.  Increase the productivity of your farmland by introducting trees.

Kilomohai Training Materials http://www.kilimohai.org/kilimohai/training-materials

TOAM Poster - How do organic farmers benefit from biodiversity

How do organic farmers benefit from biodiversity? Biodiversity fights pests, improves soil, and increases food security.

Kilomohai Training Materials http://www.kilimohai.org/kilimohai/training-materials

TOAM Poster - How to make a natural pesticide

Poster - How to make a Natural Pesticide.  Some natural pesticide ingredients and the pests they repel.

Kilomohai Training Materials http://www.kilimohai.org/kilimohai/training-materials

African Organic Agriculture Training Manual - 20 មករា 2011

Most small-holder farmers in Africa rely on locally available technologies and onfarm inputs to improve food production and food security for their families and for the market. In order to use available resources efficiently, apply appropriate technologies and implement sustainable practices, farmers need:

  • Access to information, knowledge and the possibility to transform them into skills.
  • Access to inputs such as seeds or biolological agents. > Access to sales markets.
  • Access to supporting services, such as advice and microcredit, as well as supporting policies.

A major constraint to adopting low input sustainable agriculture in Africa is the low education level of the farmers. Nevertheless, African farmers, both women and men, show great interest for new methods of farming, especially if they are low-cost and promise to stabilize and increase their income.

Kilomohai Training Materials http://www.kilimohai.org/kilimohai/training-materials

TOAM - How can I control pests and diseases in a natural way?

 

Farmers consider crop-reduction organisms to be pests and diseases. Insects, birds or other animals are considered pests whenever they cause damage to crops or to stored harvests. Fungi, bacteria and viruses are identified as diseases, when they invade or alter vital plant growth activities or stored yields. But basically all germs are part of the natural system, no matter what they do, and they deserve our respect.

Swahili download only

Kilomohai Training Materials http://www.kilimohai.org/kilimohai/training-materials

TOAM - Biodiversity

 

Swahili download only

Kilomohai Training Materials http://www.kilimohai.org/kilimohai/training-materials

TOAM Poster - Mbolea ya Maji

Sihitaji mbolea za viwandani, ninatumia mbolea ya maji.

TOAM 4 - Pest and disease management - 20 វិច្ឆិកា 2019

Je, ninahitaji kujua kitu gani?  Ni muhimu ni vimelea gani vinasababisha uharibifu shambani.  Utambuzi sahihi wa kimelea ni hatua y kwanza katika udhibiti athirifu wa wadudu waharibifu na magonjwa.