Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)
  1. Yon PowerPoint ki eksplike maladi laraj an jeneral ak an Ayiti, ki jan yo konbat li, siy, ki sa ki fè si ou se ti jan elatriye.
  2. Raj se yon viris ki atake sèvo a. Depi yon bèt vin anraje li pa ka geri l’apl mouri, Ou ka anpeche raj ak yon vaksen chak ane, Li bon pou bay chen ak chat yo piki kont raj chak ane, Lòt bèt yo ka pran piki kont raj si w rete nan yon zòn ki gen anpil ka raj. Sèl fason pou anpeche raj se vaksene...