Dengue zɔ̀n ͻ, azɔ̀n dé wε bͻ nuvi e nͻ do mε ͻ, zànsúkpɛ́ asì ɖĕè e ylɔ̆ ɖɔ̀ Aedes ͻ, wε nͻ ɖu mε bo nͻ do lanmε nu mε. Cέjú 3, seconde 24 élɔ́ lέ ɖo lĕè nͻ jὲ dengue zɔ̀n gbɔ̀n ɔ, azɔ̀n ɔ kpódo lĕè azɔ̀n énέ ɔ nͻ xlɛ́ ɖo mε wŭ gbɔ̀n ɔ zĕ xlɛ́ wɛ́. Yεwunkwiyi dowu élɔ́ lε ɖo nŭ gègé xlɛ́ wɛ́ ɖɔ̀ do lĕè zànsúkpɛ́ énέ ɔ nͻ zán gbɔ̀n ɔ jí wɛ́. Video élɔ́ lɛ́ ɖo nŭ gègé xlɛ́ wɛ́ do lĕè e na zán gbɔ̀n ɖo glo azɔ̀n énέ ͻ wŭ wɛ́, lĕè e na zán gbɔ̀n ɖo xwé gbè alŏ, lĕè e na blo xha é lεlε do mi ͻ ɖo gbɔ̀n bͻ zànsúkpɛ́ énέ ɔ masɔ́́ na ɖù mε a gbɔ̀n ɔ kpó wŭ wɛ́. Mi na wazͻ ɖokpͻ, bo na do ɖŏ alɔ̀ tè nu dengue zɔ̀n ͻ.