นี้ Collection ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: Español (es), Kiswahili (sw), English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Around the world, many agriculturists and gardeners are adopting soil amendments and fertilizers that are called bokashi. Bokashi is a Japanese word that has no good translation into English, according to Yukiko Oyanagi, a staffer with the Asian Rural Institute (ARI) in Japan. However, all types of bokashi are produced through fermentation processes.

There are at least two distinct types of bokashi being promoted and used by agriculturists, farmers and gardeners. One we shall describe as fermented bokashi fertilizer and the other is kitchen bokashi.  1. This article is from ECHO Asia Note #17 แนวคิดสาหรับปุยโบกาฉิ ในปัจจุบันนี เกษตรกรและชาวสวนทุกแหงทัวโลกกาลังนาวิธีการปรับปรุงดินและการใชปุยทีเรียกวาโบกาฉิมาใช โบกาฉิเปนคาศัพทภาษาญีปุนทีอาจแปลตรงตัวเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยไมไดความหมายครบถวน ตามความเหนของคุณยูกิโกะ โอวานากิ เจาหนาที...
  2. This article is from ECHO Asia Note #17 แนวคิดสาหรับปุยโบกาฉิ ในปัจจุบันนี เกษตรกรและชาวสวนทุกแหงทัวโลกกาลังนาวิธีการปรับปรุงดินและการใชปุยทีเรียกวาโบกาฉิมาใช โบกาฉิเปนคาศัพทภาษาญีปุนทีอาจแปลตรงตัวเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยไมไดความหมายครบถวน ตามความเหนของคุณยูกิโกะ โอวานากิ เจาหนาที...
  3. 20-01-2011 Keith O. Mikkelson, executive director of an orphanage and children’s home called Aloha House in the Philippines, shares some of the ways EM is used on their farm in his book A Natural Farming System for Sustainable Agriculture in the Tropics. On his farm, EM is used in the form of bokashi...
  4. 20-01-2005 Bokashi is the Japanese word for fermented plant matter. There are thousands of types of bokashi for you to make and explore. Once you learn the fundamentals of bokashi production you will find many creative ways to capture seemingly worthless organic materials and turn them into a powerhouse of...
  5. 05-10-2017 In this workshop, we will try to help you minimize the use of resources coming from outside of your country, especially as they relate to fertility in agriculture.
  6. Abstract,International Scientific Researches Journal, 2016 This paper is attempts to discuss on the production of fertilizer from food waste recycling through Bokashi and Berkeley method in laboratory scale and FTIR analysis. These methods are easy to apply at home and the production was only...
  7. Abstract: ,International Journal of Agricultural Science, 2016 This research was conducted at the field research station and in the Laboratory of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, University of Halu Oleo, Kendari, Indonesia in 2016. This study aimed to determine the effect of using a...
  8. 26-03-2015 Around the world, many agriculturists and gardeners are adopting soil amendments and fertilizers that are called bokashi. Bokashi is a Japanese word that has no good translation into English. However, all types of bokashi are produced through fermentation processes. Small amounts of beneficial...
  9. 12-05-2015 How to utilize microbes on your farm! Bokashi, what it is, how to make it, and how to use it.
  10. Bokashi for Better Soil: improving fertility without fertiliser

ค้นหาผลลัพธ์เพิ่มเติม?

Search ECHOcommunity for more resources about Bokashi


More Related Resources

หนังสือ

Find books about Bokashi

Related Topics

ป้ายระบุ

Bokashi

คอลเลกชัน