นี้ Collection ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: Español (es), Kiswahili (sw), English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
 1. 01-08-2013 Prakrit Khamduangdao was looking for an alternative to agricultural chemicals to control pests in his vegetable farm. However, he was not completely satisfied with various botanical pest control measures being promoted in northern Thailand. He reports that even though certain natural insect...
 2. This article is from ECHO Asia Note #7 ภาษาไทยอยูระหวางการแปล จะดำเนินการอัพโหลดเรวๆ นีคะ
 3. Modern research on the use of wood vinegar was first carried out in Japan in the early 1950s. It was reported to be effective against: rosette or green mosaic in wheat, nematode in sweet potato, tobacco mosaic, powdery mildew in leafy vegetables, leaf miner and other insect pests. However, due to...
 4. Abstract,International Conference on Mechanical Engineering, 2019 This research aims to develop a burning tank for making charcoal and experiment for the wood vinegar burning process using wood as raw material. To design, and operation of such a burning tank for making charcoal require a detailed...
 5. Liquid smokeis a water-soluble yellow to red liquid used forflavoring.[1]It is used as a substitute for cooking with wood smoke while retaining a similar flavor. It can be used to flavor any meat or vegetable. It is generally made bycondensingthe smoke from wood, but can contain any number of...
 6. Liquid smoke's early use was less as a flavoring agent and more as a preservative. At the time, farmers in the South — where Wright was selling his initial batch of product — smoked salt-cured ham and pork bellies largely for preservation reasons. Bugs, however, apparently love the taste of pork...
 7. Abstract, Open Access chapter, 2018 Pyroligneous acid also called wood vinegar is an aqueous liquid produced from pyrolysis of lignocellulose waste and biomass. In general, the pyrolysis types are classified base on heating rate mainly either fast or slow pyrolysis. The characteristic and...
 8. Abstract,Fresenius Environmental Bulletin, 2019 This study was conducted to determine the effects on the weeds and cultivated plants in the wheat agro-ecosystems of the wood vinegar in the biopesticide potential obtained from hazelnut shells on certain growth and yield parameters. The study was...
 9. Abstract, ACS Omega, 2019 As a high value-added product from biomass pyrolysis, wood vinegar (WV) has been used as a growth regulator for many plant species in agriculture based on the diverse active chemical compounds present. To reveal the relationship between chemical constituents and...
 10. Abstract,International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences, 2019 Wood vinegar (WV), a byproduct from wood pyrolysis, is a natural, safe, nontoxic, cheap and versatile product suitable for use as additive on animal diets, as growth promoters and preventive antibiotic. This study...
 11. Abstract,International Journal of Research and Review, 2019 Natural extracts like pyroligneous acid (wood vinegar) is evaluated for pest repellant action of Abelmoschus esculentus and Solanum melongena. Wood species as Gliricidia sepium, Cinnamomum zeylanicum, Acacia leucophloea, and Azadirachta...
 12. 20-06-2019 Biochar and wood vinegar are emerging technologies with numerous applications in agriculture and environmental remediation1 . Advocates and early adopters of these products are well versed in their positive attributes. Biochar, for example, has been shown generally to increase crop yields in...
 13. 01-09-2021 [บรรณาธิการ: ปัจจุบันมีอุปกรณเตาเผาถานไบโอชารอยูหลากหลายรูปแบบ ตามขนาดและวัตถุประสงคของการใชงาน รูปแบบของเตาในบทความนีกลายเปนทีชืนชอบสำหรับเจาหนาทีศูนยการเรียนรู เอคโค เอเชีย เนืองจากมีความสามารถในการผลิตวัสดุทีถูกแยกสลายดวยความรอนและนำสมควันไมไดเปนปริมาณมากในเวลาเดียวกัน รูปแบบอุปกรณนีคิดคนขึ...

ค้นหาผลลัพธ์เพิ่มเติม?

Search ECHOcommunity for more resources about Wood Vinegar


More Related Resources

หนังสือ

Find books about Wood Vinegar

คอลเลกชัน