នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Français (fr), Português (pt), Español (es), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Inexpensive fridges to preserve your fruit and vegetables. This book gives an overview of evaporative cooling and the various designs of fridges that can be used to preserve fruits and vegetables. This is the first in a series of three. The other books in this series are:
Book 2: How to Make a Zeer Pot Fridge
Book 3: How to Build a Static Cooling Chamber

This uses material from "Practical Action" with kind permission.
This edition published in the United Kingdom in 2020 by MissionAssist.