នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Edible Portion: Kernels, Sap, Fruit, Nuts, Seeds, Cabbage, Young Leaves, Palm Heart, Oil,

A single stemmed palm. It is spiny on the trunk. It grows 12 m tall. The trunk is stout and grey. It is 30 cm across. The leaves are feather like. They are 1-2 m long. The fronds are dark green but paler underneath due to whitish hairs. They have spines. The flowering stalk is about 1.5 m long. The bract is woolly and forms a sheath. The flowers are yellow. Single plants can produce fertile seed. The fruit are round and 5 cm across. They are greenish yellow. The flesh is thin and firm. It is orange. The skin splits when fully ripe.