Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)

Pwosesis preparasyon
Wap rache fen fèy lantana, nim ak sitwonèl yo ak mete yo nan yon bokit 5 galon avèk poud kanèl la nan yon dlo cho (50° C/120°F). Pou rive gen tanperati sa, wap ranpli yon bokit 5 galon nan mwatye avèk dlo ak tanperati natirèl (anbyant). Answit, wap pran dlo bouyi pou ranpli rès bokit la epi brase l pandan wap ajoute tout engredyen yo ladan l. Aprè wap kouvri li ak lèse melanj lan, tranpe pandan 24-48 èdtan. Fini ak peryòd sa a, ou pral pran melanj sa a pou ou vide l nan yon pilverizatè kote wap itilize yon moso twal pou koule l pou retire materyèl vejetal yo ak lòt bagay ou pa bazwen yo. Pou fini, ajoute yon kiyè (moun konn manje yo) savon likid ak 50 gram bikabonat soud nan pilverizatè ak brase l byen brase pandan 5 minit. Aprè sa a, melanj lan prè pou aplikasyon l sou pye kafe yo. Aspèje fèy yo nan pati enferyè yo sitou jiska gen gout dlo kap tonbe atè.