1. Lìmú ɔ ɖò ta jí nú nyɔnù lε ɖŏ tò ɖĕè nɔ dŏ lìmútín lε ɖì Senegal ɖŏ africa hwèjayí alŏ Ethiopie ɖŏ africa zănzànhwéjí ɖɔhùn lε mε. Amɔ nu e ma w'azɔ ɖŏ lìmú kwín lε wŭ ganjí ă, lìmú kpódó nu e nɔ tɔn sín mε lε kpó nɔ nyɔ ganjí ă. Yεwunkwiyi dowu élɔ ɖŏ lĕè e na w'azɔ dò lìmú kwín lε jĭ bɔ e na...
  2. Access Agriculture Training Video In this video, we will learn how to collect shea fruits, remove nuts from shea fruits, sort, dry and shell the nuts to get good quality kernels. We shall also learn how to sort, dry and grade shea kernels for the market. Available languages Bambara Chichewa /...
  3. 2018-10-17 The arid region directly south of the Sahara Desert (the Sahel), which stretches from Senegal to Ethiopia, has limited sources of fats and oils. Dairy products from cows and sheep are scarce and traditional oilseed crops are few. This is problematic for human health since fats and oils contain...