E klɔ́ alɔ̀, wɛ̀ nyĭ hwlεnwi ɖagbè nĕè nͻn ɖŏ alɔ̀ tè nu azɔ̀n kouin kpódó azɔ̀n kún gbigba kpó e. alɔ̀ nĕè kújì ͻ hin ͻ e na hɛ̀n azɔ̀n kouin nĕè na do azɔ̀n mε kàbĭ nĕè nan fúnfún azɔ̀n nu mε ɖĕvo lέ ͻ. Nuvi dogbε kpεví ɖì nuvi azɔ̀n do mε tͻ lɛ́ ɖɔhùn, nuvi ɖĕè nͻ tέ ɖo mε wŭ lέ, nuvi wha nͻ lέ, nuvi ɖĕè nͻ hùzú ada nu nùɖúɖú lέ kpódó yovo tikέn tέmε tέmε lέ hin ͻ e nan biͻ lan mĭtɔ̀n mὲ nu mĭ ɖŏ alɔ̀ nukúnmὲ ͻ, nukúnjì, awɔntín ta, alŏ nu mε ͻ, kàbĭ e hin ͻ e nan lε biͻ lan mĭtɔ̀n mὲ nu alɔ̀ mĭtɔ̀n kújì bͻ mĭ zĕ ɖŏ fí ɖĕ mε ɖĕvo ko ɖŏ alɔ̀ ͻ alŏ nu mĭ ɖŏ alɔ̀ fí ɖĕ e nͻ ɖà nu ɖù ɖĕ ͻ. Zìnzán ɖĕè nyĭ e ni klɔ́ alɔ̀ ͻ kpódó sìn kpó aɖĭ kpó ͻ, wε nyĭ wlenwín nukɔnnukɔntɔn ɔ́ ɖĕè e nan do zán do ɖŏ alɔ̀ tè nu fúnfún kpé azɔ̀n gègé tͻn ɖì xomɛsláslá, lìnkpɔ́n kàbĭ azɔ̀n ɖĕè lε nylian hun mɔn ɖì kodjέkέn zɔ̀n , grip zɔ̀n alŏ hepatite zɔ̀n, kpódó azɔ̀n gègé gègé ɖĕvo lεε kpo. Yεwunkwiyi dowu élɔ́ ɖo alɔ̀ ki klɔ́ sin ta jí zĕ xlɛ́ wɛ́.