Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Landon Darilek, Ph.D.

Sự kiện: Intro to Soils Training (11-09-2020)

Why is organic matter important? What causes biological degradation? How can I assess my soil biology and how can I improve it? This training is the 4th in a series discussing soil science. 


Vùng

Asia