Điều này Video không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This audio slideshow reveals how the ECHO Asia Seedbank saves and distributes underutilised seeds for free.


Vùng

Asia