Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Keith Mikkelson

Sự kiện: 2019 ECHO Asia Agriculture & Community Development Conference (04-10-2019)

Example of Value-added farm products- Straw Factory operation at Aloha House, Palawan, Philippines