นี้ Collection ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This collection contains resources and photos from the ECHO Asia SRI Workshop and Harvesting Day in November 2021

SRI Workshop Nov21

SRI Workshop THAI Nov21  1. This presentation was given at the ECHO Asia Small Farm Resource Center on 26 November 2021. ขา วเปนอาหารหลกั สำหรับประชากรเกินกวาครึ8งโลกเปนสินคาทางการเกษตรที8มีผลผลิตสูงเปนอันดับ 3 ของ โลกมากกวา 1/5 ของอาหารประเภทใหพลังงานแคลอรี8ที8ผูคนทั8วโลกบริโภคมาจากขาว
  2. These are a few images from the SRI Workshop and Harvesting Day on 26 November 2021CLICK HERE to return toworkshop resources.
  3. 14-06-2014 This article is from ECHO Asia Note #21 ภาษาไทยอยูระหวางการแปลจะดำเนินการอัพโหลดเรว ๆ นีคะ

ค้นหาผลลัพธ์เพิ่มเติม?

Search ECHOcommunity for more resources about 2021 ECHO Asia SRI Workshop and Harvesting Day


More Related Resources

หนังสือ

Find books about 2021 ECHO Asia SRI Workshop and Harvesting Day

ภูมิภาค

Asia