1. 19-08-2024 หลักสูตรการอบรมนีถูกออกแบบขึนเพือเปนประโยชนตอ ผูทีทำงานดานการพัฒนา มิชชันนารี และอาสาสมัคร ทีกำลังมองหาแนวทางในการประยุกตใชทักษะและเทคนิคดานการทำการเกษตรทีมีประโยชนและมีตนทุนตำในการทำงานกับชุมชน ผูเขารวมอบรมจะไดเรียนรูและฝึกปฏิบัติเทคนิคการทำการเกษตรทีหลากหลายตลอดการอบรม เรียนรูทีจะใชประโยชน...
  2. 19-02-2024 This 1-week course is designed for development workers, missionaries, and volunteers looking to engage their communities with low-cost, high-impactagricultural ideas and techniques.Participants will be introduced to various agricultural practices and technologies through classroom time and...