ဤအရာ Video သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en), Afan Oromo (gaz), Français (fr), বাংলা (bn), አማርኛ (am), Tigrigna (ti), Lingala (ln),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

Teff is an important cereal crop in Ethiopia. Traditional planting approaches require high inputs and result in low yields, including postharvest loss due to the high levels of seeds used in planting. This video describes a row planting technique that reduces input costs and increases yield. One-tenth the level of teff seeds are used in row planting, as compared to the traditional planting approach, resulting in significantly more efficient use of teff grains in agricultural production.

Scientific Animations Without Borders (SAWBO) is a university based program. SAWBO transforms extension information on relevant topics such as agriculture, disease and women's empowerment, into 2D, 2.5D and 3D animations, which are then voice overlaid into a diversity of languages from around the world.

All SAWBO animations are made freely available to anyone wishing to use them for educational purposes. Animations can be downloaded from a diversity of SAWBO channels and used on computers, tablets, cell phones, TVs, and overhead projection systems.

SAWBO’s animations are FREELY available for you to use them for educational purposes.

 

To see if this video is available in other languages, click here


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Teff SAWBO Row Planting