ဤအရာ Link သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

pfaf.org/user/Plant.aspx.../user/Plant.aspx

Rambutan, Nephelium lappaceum, is medium-sized tree growing only about 9 - 15 m in height with a straight bole that is usually around 40 - 60 cm in diameter. It is evergreen and has an open, spreading crown. One of the most popular fruit tree worldwide, Rambutan is named as such for the hairy protuberances of the fruit - 'Rambut' means 'hair' in the Malay-Indonesian language. The leaves are alternate, pinnate, and comprised of 3 to 11 leaflets per leaf. The flowers are small. Rambutan fruit is non-climacteric, meaning it does not produce a ripening agent after being harvested. It has a limited shelf life and bruised easily. It is round to oval, single-seeded, with reddish leathery skin covered with pliable spines. The sed is glossy brown and soft. The fruit is eaten raw or cooked, and the seed is roasted and eaten. Rambutan is used medicinally in the treatment of fevers, diarrhea, and headaches among other various diseases. The wood is moderately hard to heavy, tough, and easy to work but usually too small to be valued as timber. Propagation method is through grafting, air-layering, and budding.


တက်(ဂ)(Tagged)များ

Nephelium lappaceum Rambutan

Collections